Local Arrangements Committee Co-Chairs

Zhiguo Gong, University of Macau, Macao, China
Xiaofang Zhou, HKUST, Hong Kong, China
Zhong Ming, Shenzhen University, China

Industry Day Chair

Yu Zheng, JD.com, China

Exhibition Chairs

Leong Hou U, University of Macau, Macao, China
Wen Hua, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
Ge Li, Peking University, China

Workshop Coordinators

Dingqi Yang, University of Macau, Macao, China
Xiaomeng Li, HKUST, Hong Kong, China
Yang Xiang, Pengcheng Laboratory, China

Tutorial Coordinators

Pengyang Wang, University of Macau, Macao, China
Dan Xu, HKUST, Hong Kong, China

Robot Exhibition Chair

Hui Kong, University of Macau, Macao, China

Competition Chairs

Xiaowei Wu, University of Macau, Macao, China
Wei Gao, Peking University Shenzhen Graduate School, China

Publicity Chairs

Tao Zhang, Macau University of Science and Technology, Macao, China
Jinjin Guo, JD.com, China

High School AI Festival Coordinator

Leong Hou U, University of Macau, Macao, China

Job Match Coordinators

Ye Wang, University of Macau, Macao, China

Student Volunteer Chairs

Yiyang Yang, Guangdong University of Technology, China
Yuhong Li, Alibaba, China

Sponsorship Chair

Han Yu, NTU, Singapore
Xiaohuan Shi, Macau Expo Group Macao, China

Co-located Events Chair

Fei Pan, FATE, China

Conference Secretary

Andrew Jiang, Macau Expo Group, Macao, China

Webmasters

Paklon IP, University of Macau, Macao, China

Xiubo Zhang, University of Macau, Macao, China