#11 StockFormer: Learning Hybrid Trading Machines with Predictive Coding
Siyu Gao, Yunbo Wang, Xiaokang Yang
Watch Video

#40 PathLAD+: An Improved Exact Algorithm for Subgraph Isomorphism Problem
Yiyuan Wang, Chenghou Jin, Shaowei Cai, Qingwei Lin
Watch Video

#53 Non-Obvious Manipulability in Extensive-Form Mechanisms: The Revelation Principle for Single-Parameter Agents
Thomas Archbold, Bart de Keijzer, Carmine Ventre
Watch Video

#58 HireVAE: An Online and Adaptive Factor Model Based on Hierarchical and Regime-Switch VAE
Zikai Wei, Anyi Rao, Bo Dai, Dahua Lin
Watch Video

#71 Teaching What You Should Teach: A Data-Based Distillation Method
Shitong Shao, Huanran Chen, Zhen Huang, Linrui Gong, Shuai Wang, Xinxiao Wu
Watch Video

#84 Adversarial Amendment is the Only Force Capable of Transforming an Enemy into a Friend
Chong Yu, Tao Chen, Zhongxue Gan
Watch Video

#86 TPS++: Attention-Enhanced Thin-Plate Spline for Scene Text Recognition
Tianlun Zheng, Zhineng Chen, Jinfeng Bai, Hongtao Xie, Yu-Gang Jiang
Watch Video

#87 Self-supervised Graph Disentangled Networks for Review-based Recommendation
Yuyang Ren, Haonan Zhang, Qi Li, Luoyi Fu, Xinbing Wang, Chenghu Zhou
Watch Video

#100 Understanding the Generalization Ability of Deep Learning Algorithms: A Kernelized Rényi’s Entropy Perspective
Yuxin Dong, Tieliang Gong, Hong Chen, Chen Li
Watch Video

#108 A Regular Matching Constraint for String Variables
Roberto Amadini, Peter J. Stuckey
Watch Video

#109 Towards Hierarchical Policy Learning for Conversational Recommendation with Hypergraph-based Reinforcement Learning
Sen Zhao, Wei Wei, Yifan Liu, Ziyang Wang, Wendi Li, Xian-Ling Mao, Shuai Zhu, Minghui Yang, Zujie Wen
Watch Video

#133 Timestamp-Supervised Action Segmentation from the Perspective of Clustering
Dazhao Du, Enhan Li, Lingyu Si, Fanjiang Xu, Fuchun Sun
Watch Video

#162 Decoupling with Entropy-based Equalization for Semi-Supervised Semantic Segmentation
Chuanghao Ding, Jianrong Zhang, Henghui Ding, Hongwei Zhao, Zhihui Wang, Tengfei Xing, Runbo Hu
Watch Video

#169 MM-PCQA: Multi-Modal Learning for No-reference Point Cloud Quality Assessment
Zicheng Zhang, Wei Sun, Xiongkuo Min, Qiyuan Wang, Jun He, Quan Zhou, Guangtao Zhai
Watch Video

#174 Scalable Communication for Multi-Agent Reinforcement Learning via Transformer-Based Email Mechanism
Xudong Guo, Daming Shi, Wenhui Fan
Watch Video

#193 SF-PATE: Scalable, Fair, and Private Aggregation of Teacher Ensembles
Cuong Tran, Keyu Zhu, Ferdinando Fioretto, Pascal Van Hentenryck
Watch Video

#194 MILD: Modeling the Instance Learning Dynamics for Learning with Noisy Labels
Chuanyang Hu, Shipeng Yan, Zhitong Gao, Xuming He
Watch Video

#199 Approximate Envy-Freeness in Graphical Cake Cutting
Sheung Man Yuen, Warut Suksompong
Watch Video

#200 LISSNAS: Locality-based Iterative Search Space Shrinkage for Neural Architecture Search
Bhavna Gopal, Arjun Sridhar, Tunhou Zhang, Yiran Chen
Watch Video

#203 FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Tao Qi, Fangzhao Wu, Lingjuan Lyu, Yongfeng Huang, Xing Xie
Watch Video

#204 A Rigorous Risk-aware Linear Approach to Extended Markov Ratio Decision Processes with Embedded Learning
Alexander Zadorojniy, Takayuki Osogami, Orit Davidovich
Watch Video

#222 Shhh! The Logic of Clandestine Operations
Pavel Naumov, Oliver Orejola
Watch Video

#223 Appearance Prompt Vision Transformer for Connectome Reconstruction
Rui Sun, Naisong Luo, Yuwen Pan, Huayu Mai, Tianzhu Zhang, Zhiwei Xiong, Feng Wu
Watch Video

#228 Adversarial Behavior Exclusion for Safe Reinforcement Learning
Md Asifur Rahman, Tongtong Liu, Sarra Alqahtani
Watch Video

#243 A Solution to Co-occurence Bias: Attributes Disentanglement via Mutual Information Minimization for Pedestrian Attribute Recognition
Yibo Zhou, Hai-Miao Hu, Jinzuo Yu, Zhenbo Xu, Weiqing Lu, Yuran Cao
Watch Video

#251 Guided Patch-Grouping Wavelet Transformer with Spatial Congruence for Ultra-High Resolution Segmentation
Deyi Ji, Feng Zhao, Hongtao Lu
Watch Video

#256 A Noisy-Label-Learning Formulation for Immune Repertoire Classification and Disease-Associated Immune Receptor Sequence Identification
Mingcai Chen, Yu Zhao, Zhonghuang Wang, Bing He, Jianhua Yao
Watch Video

#260 Generalization Bounds for Adversarial Metric Learning
Wen Wen, Han Li, Hong Chen, Rui Wu, Lingjuan Wu, Liangxuan Zhu
Watch Video

#263 Improving LaCAM for Scalable Eventually Optimal Multi-Agent Pathfinding
Keisuke Okumura
Watch Video

#268 NerCo: A Contrastive Learning Based Two-Stage Chinese NER Method
Zai Zhang, Bin Shi, Haokun Zhang, Huang Xu, Yaodong Zhang, Yuefei Wu, Bo Dong, Qinghua Zheng
Watch Video

#283 A Canonicalization-Enhanced Known Fact-Aware Framework For Open Knowledge Graph Link Prediction
Yilin Wang, Minghao Hu, Zhen Huang, Dongsheng Li, Wei Luo, Dong Yang, Xicheng Lu
Watch Video

#292 Recognizable Information Bottleneck
Yilin Lyu, Xin Liu, Mingyang Song, Xinyue Wang, Yaxin Peng, Tieyong Zeng, Liping Jing
Watch Video

#298 3D Surface Super-resolution from Enhanced 2D Normal Images: A Multimodal-driven Variational AutoEncoder Approach
Wuyuan Xie, Tengcong Huang, Miaohui Wang
Watch Video

#299 Model Conversion via Differentially Private Data-Free Distillation
Bochao Liu, Pengju Wang, Shikun Li, Dan Zeng, Shiming Ge
Watch Video

#307 Self-Supervised Neuron Segmentation with Multi-Agent Reinforcement Learning
Yinda Chen, Wei Huang, Shenglong Zhou, Qi Chen, Zhiwei Xiong
Watch Video

#326 TDG4Crowd:Test Data Generation for Evaluation of Aggregation Algorithms in Crowdsourcing
Yili Fang, Chaojie Shen, Huamao Gu, Tao Han, Xinyi Ding
Watch Video

#328 Finding Mixed-Strategy Equilibria of Continuous-Action Games without Gradients Using Randomized Policy Networks
Carlos Martin, Tuomas Sandholm
Watch Video

#339 SeRO: Self-Supervised Reinforcement Learning for Recovery from Out-of-Distribution Situations
Chan Kim, Jaekyung Cho, Christophe Bobda, Seung-Woo Seo, Seong-Woo Kim
Watch Video

#345 OSP2B: One-Stage Point-to-Box Network for 3D Siamese Tracking
Jiahao Nie, Zhiwei He, Yuxiang Yang, Zhengyi Bao, Mingyu Gao, Jing Zhang
Watch Video

#350 Calibrating a Deep Neural Network with Its Predecessors
Linwei Tao, Minjing Dong, Daochang Liu, Changming Sun, Chang Xu
Watch Video

#375 Spike Count Maximization for Neuromorphic Vision Recognition
Jianxiong Tang, Jian-Huang Lai, Xiaohua Xie, Lingxiao Yang
Watch Video

#379 Eliminating the Computation of Strongly Connected Components in Generalized Arc Consistency Algorithm for AllDifferent Constraint
Luhan Zhen, Zhanshan Li, Yanzhi Li, Hongbo Li
Watch Video

#382 Learning to Learn from Corrupted Data for Few-Shot Learning
Yuexuan An, Xingyu Zhao, Hui Xue
Watch Video

#389 Why Rumors Spread Fast in Social Networks, and How to Stop It
Ahad N. Zehmakan, Charlotte Out, Sajjad Hesamipour Khelejan
Watch Video

#396 A Large-Scale Film Style Dataset for Learning Multi-frequency Driven Film Enhancement
Zinuo Li, Xuhang Chen, Shuqiang Wang, Chi-Man Pun
Watch Video

#398 SGAT4PASS: Spherical Geometry-Aware Transformer for PAnoramic Semantic Segmentation
Xuewei Li, Tao Wu, Zhongang Qi, Gaoang Wang, Ying Shan, Xi Li
Watch Video

#399 Asynchronous Communication Aware Multi-Agent Task Allocation
Ben Rachmut, Sofia Amador Nelke, Roie Zivan
Watch Video

#400 Measuring Acoustics with Collaborative Multiple Agents
Yinfeng Yu, Changan Chen, Lele Cao, Fangkai Yang, Fuchun Sun
Watch Video

#408 Learning Object Consistency and Interaction in Image Generation from Scene Graphs
Yangkang Zhang, Chenye Meng, Zejian Li, Pei Chen, Guang Yang, Changyuan Yang, Lingyun Sun
Watch Video

#429 VGOS: Voxel Grid Optimization for View Synthesis from Sparse Inputs
Jiakai Sun, Zhanjie Zhang, Jiafu Chen, Guangyuan Li, Boyan Ji, Lei Zhao, Wei Xing
Watch Video

#434 Unreliable Partial Label Learning with Recursive Separation
Yu Shi, Ning Xu, Hua Yuan, Xin Geng
Watch Video

#435 ViT-CX: Causal Explanation of Vision Transformers
Weiyan Xie, Xiao-Hui Li, Caleb Chen Cao, Nevin L. Zhang
Watch Video

#449 CTW: Confident Time-Warping for Time-Series Label-Noise Learning
Peitian Ma, Zhen Liu, Junhao Zheng, Linghao Wang, Qianli Ma
Watch Video

#451 Invertible Residual Neural Networks with Conditional Injector and Interpolator for Point Cloud Upsampling
Aihua Mao, Yaqi Duan, Yu-Hui Wen, Zihui Du, Hongmin Cai, Yong-Jin Liu
Watch Video

#460 ContrastMotion: Self-supervised Scene Motion Learning for Large-Scale LiDAR Point Clouds
Xiangze Jia, Hui Zhou, Xinge Zhu, Yandong Guo, Ji Zhang, Yuexin Ma
Watch Video

#479 Causal Deep Reinforcement Learning Using Observational Data
Wenxuan Zhu, Chao Yu, Qiang Zhang
Watch Video

#485 KDLGT: A Linear Graph Transformer Framework via Kernel Decomposition Approach
Yi Wu, Yanyang Xu, Wenhao Zhu, Guojie Song, Zhouchen Lin, Liang Wang, Shaoguo Liu
Watch Video

#490 Physics-Guided Human Motion Capture with Pose Probability Modeling
Jingyi Ju, Buzhen Huang, Chen Zhu, Zhihao Li, Yangang Wang
Watch Video

#526 Constraints First: A New MDD-based Model to Generate Sentences Under Constraints
Alexandre Bonlarron, Aurélie Calabrèse, Pierre Kornprobst, Jean-Charles Régin
Watch Video

#534 On the Fairness Impacts of Private Ensembles Models
Cuong Tran, Ferdinando Fioretto
Watch Video

#536 BPNet: Bézier Primitive Segmentation on 3D Point Clouds
Rao Fu, Cheng Wen, Qian Li, Xiao Xiao, Pierre Alliez
Watch Video

#539 Rubik’s Optical Neural Networks: Multi-task Learning with Physics-aware Rotation Architecture
Yingjie Li, Weilu Gao, Cunxi Yu
Watch Video

#541 On Approximating Total Variation Distance
Arnab Bhattacharyya, Sutanu Gayen, Kuldeep S. Meel, Dimitrios Myrisiotis, A. Pavan, N. V. Vinodchandran
Watch Video

#547 Ensemble Reinforcement Learning in Continuous Spaces — A Hierarchical Multi-Step Approach for Policy Training
Gang Chen, Victoria Huang
Watch Video

#555 Strategic Adversarial Attacks in AI-assisted Decision Making to Reduce Human Trust and Reliance
Zhuoran Lu, Zhuoyan Li, Chun-Wei Chiang, Ming Yin
Watch Video

#580 Robust Steganography without Embedding Based on Secure Container Synthesis and Iterative Message Recovery
Ziping Ma, Yuesheng Zhu, Guibo Luo, Xiyao Liu, Gerald Schaefer, Hui Fang
Watch Video

#586 PasCore: A Chinese Overlapping Relation Extraction Model Based on Global Pointer Annotation Strategy
Peng Wang, Jiafeng Xie, Xiye Chen, Guozheng Li, Wei Li
Watch Video

#596 Deep Unfolding Convolutional Dictionary Model for Multi-Contrast MRI Super-resolution and Reconstruction
Pengcheng Lei, Faming Fang, Guixu Zhang, Ming Xu
Watch Video

#604 Text-Video Retrieval with Disentangled Conceptualization and Set-to-Set Alignment
Peng Jin, Hao Li, Zesen Cheng, Jinfa Huang, Zhennan Wang, Li Yuan, Chang Liu, Jie Chen
Watch Video

#607 Contact2Grasp: 3D Grasp Synthesis via Hand-Object Contact Constraint
Haoming Li, Xinzhuo Lin, Yang Zhou, Xiang Li, Yuchi Huo, Jiming Chen, Qi Ye
Watch Video

#619 Controlling Neural Style Transfer with Deep Reinforcement Learning
Chengming Feng, Jing Hu, Xin Wang, Shu Hu, Bin Zhu, Xi Wu, Hongtu Zhu, Siwei Lyu
Watch Video

#621 Compositional Zero-Shot Artistic Font Synthesis
Xiang Li, Lei Wu, Changshuo Wang, Lei Meng, Xiangxu Meng
Watch Video

#639 Discrepancy-Guided Reconstruction Learning for Image Forgery Detection
Zenan Shi, Haipeng Chen, Long Chen, Dong Zhang
Watch Video

#644 Dichotomous Image Segmentation with Frequency Priors
Yan Zhou, Bo Dong, Yuanfeng Wu, Wentao Zhu, Geng Chen, Yanning Zhang
Watch Video

#648 HyperFed: Hyperbolic Prototypes Exploration with Consistent Aggregation for Non-IID Data in Federated Learning
Xinting Liao, Weiming Liu, Chaochao Chen, Pengyang Zhou, Huabin Zhu, Yanchao Tan, Jun Wang, Yue Qi
Watch Video

#656 Learning 3D Photography Videos via Self-supervised Diffusion on Single Images
Xiaodong Wang, Chenfei Wu, Shengming Yin, Minheng Ni, Jianfeng Wang, Linjie Li, Zhengyuan Yang, Fan Yang, Lijuan Wang, Zicheng Liu, Yuejian Fang, Nan Duan
Watch Video

#658 Align, Perturb and Decouple: Toward Better Leverage of Difference Information for RSI Change Detection
Supeng Wang, Yuxi Li, Ming Xie, Mingmin Chi, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Wenbing Zhu
Watch Video

#660 Semi-supervised Domain Adaptation via Prototype-based Multi-level Learning
Xinyang Huang, Chuang Zhu, Wenkai Chen
Watch Video

#663 Multi-level Graph Contrastive Prototypical Clustering
Yuchao Zhang, Yuan Yuan, Qi Wang
Watch Video

#668 Universal Adaptive Data Augmentation
Xiaogang Xu, Hengshuang Zhao
Watch Video

#669 Graph Propagation Transformer for Graph Representation Learning
Zhe Chen, Hao Tan, Tao Wang, Tianrun Shen, Tong Lu, Qiuying Peng, Cheng Cheng, Yue Qi
Watch Video

#680 First-Choice Maximality Meets Ex-ante and Ex-post Fairness
Xiaoxi Guo, Sujoy Sikdar, Lirong Xia, Yongzhi Cao, Hanpin Wang
Watch Video

#683 Non-Lambertian Multispectral Photometric Stereo via Spectral Reflectance Decomposition
Jipeng Lv, Heng Guo, Guanying Chen, Jinxiu Liang, Boxin Shi
Watch Video

#684 Feature Staleness Aware Incremental Learning for CTR Prediction
Zhikai Wang, Yanyan Shen, Zibin Zhang, Kangyi Lin
Watch Video

#694 CADParser: A Learning Approach of Sequence Modeling for B-Rep CAD
Shengdi Zhou, Tianyi Tang, Bin Zhou
Watch Video

#704 FedOBD: Opportunistic Block Dropout for Efficiently Training Large-scale Neural Networks through Federated Learning
Yuanyuan Chen, Zichen Chen, Pengcheng Wu, Han Yu
Watch Video

#705 Some Might Say All You Need Is Sum
Eran Rosenbluth, Jan Tönshoff, Martin Grohe
Watch Video

#721 Complexity of Efficient Outcomes in Binary-Action Polymatrix Games and Implications for Coordination Problems
Argyrios Deligkas, Eduard Eiben, Gregory Gutin, Philip Neary, Anders Yeo
Watch Video

#728 Dynamic Belief for Decentralized Multi-Agent Cooperative Learning
Yunpeng Zhai, Peixi Peng, Chen Su, Yonghong Tian
Watch Video

#729 The #DNN-Verification Problem: Counting Unsafe Inputs for Deep Neural Networks
Luca Marzari, Davide Corsi, Ferdinando Cicalese, Alessandro Farinelli
Watch Video

#731 Generalization Guarantees of Self-Training of Halfspaces under Label Noise Corruption
Lies Hadjadj, Massih-Reza Amini, Sana Louhichi
Watch Video

#736 Sequential Recommendation with Probabilistic Logical Reasoning
Huanhuan Yuan, Pengpeng Zhao, Xuefeng Xian, Guanfeng Liu, Yanchi Liu, Victor S. Sheng, Lei Zhao
Watch Video

#747 Learning Few-shot Sample-set Operations for Noisy Multi-label Aspect Category Detection
Shiman Zhao, Wei Chen, Tengjiao Wang
Watch Video

#752 Federated Probabilistic Preference Distribution Modelling with Compactness Co-Clustering for Privacy-Preserving Multi-Domain Recommendation
Weiming Liu, Chaochao Chen, Xinting Liao, Mengling Hu, Jianwei Yin, Yanchao Tan, Longfei Zheng
Watch Video

#757 Mean Payoff Optimization for Systems of Periodic Service and Maintenance
David Klaška, Antonín Kučera, Vít Musil, Vojtěch Řehák
Watch Video

#774 RFENet: Towards Reciprocal Feature Evolution for Glass Segmentation
Ke Fan, Changan Wang, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Ran Yi, Lizhuang Ma
Watch Video

#792 Optimal Seat Arrangement: What Are the Hard and Easy Cases?
Esra Ceylan, Jiehua Chen, Sanjukta Roy
Watch Video

#794 Realistic Cell Type Annotation and Discovery for Single-cell RNA-seq Data
Yuyao Zhai, Liang Chen, Minghua Deng
Watch Video

#795 FGNet: Towards Filling the Intra-class and Inter-class Gaps for Few-shot Segmentation
Yuxuan Zhang, Wei Yang, Shaowei Wang
Watch Video

#797 Leveraging Argumentation for Generating Robust Sample-based Explanations
Leila Amgoud, Philippe Muller, Henri Trenquier
Watch Video

#800 Parametrized Gradual Semantics Dealing with Varied Degrees of Compensation
Dragan Doder, Leila Amgoud, Srdjan Vesic
Watch Video

#809 Solving Quantum-Inspired Perfect Matching Problems via Tutte-Theorem-Based Hybrid Boolean Constraints
Moshe Y. Vardi, Zhiwei Zhang
Watch Video

#827 Learning Monocular Depth in Dynamic Environment via Context-aware Temporal Attention
Zizhang Wu, Zhuozheng Li, Zhi-Gang Fan, Yunzhe Wu, Yuanzhu Gan, Jian Pu
Watch Video

#830 InitLight: Initial Model Generation for Traffic Signal Control Using Adversarial Inverse Reinforcement Learning
Yutong Ye, Yingbo Zhou, Jiepin Ding, Ting Wang, Mingsong Chen, Xiang Lian
Watch Video

#847 Efficient Multi-View Inverse Rendering Using a Hybrid Differentiable Rendering Method
Xiangyang Zhu, Yiling Pan, Bailin Deng, Bin Wang
Watch Video

#848 Label Enhancement via Joint Implicit Representation Clustering
Yunan Lu, Weiwei Li, Xiuyi Jia
Watch Video

#856 Graph Sampling-based Meta-Learning for Molecular Property Prediction
Xiang Zhuang, Qiang Zhang, Bin Wu, Keyan Ding, Yin Fang, Huajun Chen
Watch Video

#863 TG-VQA: Ternary Game of Video Question Answering
Hao Li, Peng Jin, Zesen Cheng, Songyang Zhang, Kai Chen, Zhennan Wang, Chang Liu, Jie Chen
Watch Video

#879 Data Level Lottery Ticket Hypothesis for Vision Transformers
Xuan Shen, Zhenglun Kong, Minghai Qin, Peiyan Dong, Geng Yuan, Xin Meng, Hao Tang, Xiaolong Ma, Yanzhi Wang
Watch Video

#880 A Multi-Modal Neural Geometric Solver with Textual Clauses Parsed from Diagram
Ming-Liang Zhang, Fei yin, Cheng-Lin Liu
Watch Video

#882 Incomplete Multi-view Clustering via Prototype-based Imputation
Haobin Li, Yunfan Li, Mouxing Yang, Peng Hu, Dezhong Peng, Xi Peng
Watch Video

#892 WiCo: Win-win Cooperation of Bottom-up and Top-down Referring Image Segmentation
Zesen Cheng, Peng Jin, Hao Li, Kehan Li, Siheng Li, Xiangyang Ji, Chang Liu, Jie Chen
Watch Video

#902 Cross-Domain Facial Expression Recognition via Disentangling Identity Representation
Tong Liu, Jing Li, Jia Wu, Lefei Zhang, Shanshan Zhao, Jun Chang, Jun Wan
Watch Video

#906 A Unification Framework for Euclidean and Hyperbolic Graph Neural Networks
Mehrdad Khatir, Nurendra Choudhary, Sutanay Choudhury, Khushbu Agarwal, Chandan K. Reddy
Watch Video

#920 On Efficient Transformer-Based Image Pre-training for Low-Level Vision
Wenbo Li, Xin Lu, Shengju Qian, Jiangbo Lu
Watch Video

#924 STS-GAN: Can We Synthesize Solid Texture with High Fidelity from Arbitrary 2D Exemplar?
Xin Zhao, Jifeng Guo, Lin Wang, Fanqi Li, Jiahao Li, Junteng Zheng, Bo Yang
Watch Video

#928 PPAT: Progressive Graph Pairwise Attention Network for Event Causality Identification
Zhenyu Liu, Baotian Hu, Zhenran Xu, Min Zhang
Watch Video

#930 A Low Latency Adaptive Coding Spike Framework for Deep Reinforcement Learning
Lang Qin, Rui Yan, Huajin Tang
Watch Video

#952 Sph2Pob: Boosting Object Detection on Spherical Images with Planar Oriented Boxes Methods
Xinyuan Liu, Hang Xu, Bin Chen, Qiang Zhao, Yike Ma, Chenggang Yan, Feng Dai
Watch Video

#953 APR: Online Distant Point Cloud Registration through Aggregated Point Cloud Reconstruction
Quan Liu, Yunsong Zhou, Hongzi Zhu, Shan Chang, Minyi Guo
Watch Video

#962 Quick Multi-Robot Motion Planning by Combining Sampling and Search
Keisuke Okumura, Xavier Défago
Watch Video

#974 DEIR: Efficient and Robust Exploration through Discriminative-Model-Based Episodic Intrinsic Rewards
Shanchuan Wan, Yujin Tang, Yingtao Tian, Tomoyuki Kaneko
Watch Video

#978 Helpful Information Sharing for Partially Informed Planning Agents
Sarah Keren, David Wies, Sara Bernardini
Watch Video

#981 Discovering Sounding Objects by Audio Queries for Audio Visual Segmentation
Shaofei Huang, Han Li, Yuqing Wang, Hongji Zhu, Jiao Dai, Jizhong Han, Wenge Rong, Si Liu
Watch Video

#990 ProMix: Combating Label Noise via Maximizing Clean Sample Utility
Ruixuan Xiao, Yiwen Dong, Haobo Wang, Lei Feng, Runze Wu, Gang Chen, Junbo Zhao
Watch Video

#997 Outsourcing Adjudication to Strategic Jurors
Ioannis Caragiannis, Nikolaj Schwartzbach
Watch Video

#1003 New Fairness Concepts for Allocating Indivisible Items
Ioannis Caragiannis, Jugal Garg, Nidhi Rathi, Eklavya Sharma, Giovanna Varricchio
Watch Video

#1009 Dynamic Flows on Curved Space Generated by Labeled Data
Xinru Hua, Truyen Nguyen, Tam Le, Jose Blanchet, Viet Anh Nguyen
Watch Video

#1021 Fair Division with Two-Sided Preferences
Ayumi Igarashi, Yasushi Kawase, Warut Suksompong, Hanna Sumita
Watch Video

#1022 Towards Long-delayed Sparsity: Learning a Better Transformer through Reward Redistribution
Tianchen Zhu, Yue Qiu, Haoyi Zhou, Jianxin Li
Watch Video

#1028 Communication-Efficient Stochastic Gradient Descent Ascent with Momentum Algorithms
Yihan Zhang, Meikang Qiu, Hongchang Gao
Watch Video

#1032 Fine-tuned vs. Prompt-tuned Supervised Representations: Which Better Account for Brain Language Representations?
Jingyuan Sun, Marie-Francine Moens
Watch Video

#1034 Multi-Agent Systems with Quantitative Satisficing Goals
Senthil Rajasekaran, Suguman Bansal, Moshe Y. Vardi
Watch Video

#1045 Learning Efficient Truthful Mechanisms for Trading Networks
Takayuki Osogami, Segev Wasserkrug, Elisheva S. Shamash
Watch Video

#1063 Black-box Prompt Tuning for Vision-Language Model as a Service
Lang Yu, Qin Chen, Jiaju Lin, Liang He
Watch Video

#1065 An Exact Algorithm for the Minimum Dominating Set Problem
Hua Jiang, Zhifei Zheng
Watch Video

#1067 Few-shot Classification via Ensemble Learning with Multi-Order Statistics
Sai Yang, Fan Liu, Delong Chen, Jun Zhou
Watch Video

#1068 A Refined Upper Bound and Inprocessing for the Maximum K-plex Problem
Hua Jiang, Fusheng Xu, Zhifei Zheng, Bowen Wang, Wei Zhou
Watch Video

#1072 Adaptive Sparse ViT: Towards Learnable Adaptive Token Pruning by Fully Exploiting Self-Attention
Xiangcheng Liu, Tianyi Wu, Guodong Guo
Watch Video

#1078 Hierarchical State Abstraction based on Structural Information Principles
Xianghua Zeng, Hao Peng, Angsheng Li, Chunyang Liu, Lifang He, Philip S. Yu
Watch Video

#1099 LGPConv: Learnable Gaussian Perturbation Convolution for Lightweight Pansharpening
Chen-Yu Zhao, Tian-Jing Zhang, Ran Ran, Zhi-Xuan Chen, Liang-Jian Deng
Watch Video

#1100 Improving Heterogeneous Model Reuse by Density Estimation
Anke Tang, Yong Luo, Han Hu, Fengxiang He, Kehua Su, Bo Du, Yixin Chen, Dacheng Tao
Watch Video

#1111 Violin: Virtual Overbridge Linking for Enhancing Semi-supervised Learning on Graphs with Limited Labels
Siyue Xie, Da Sun Handason Tam, Wing Cheong Lau
Watch Video

#1117 Co-training with High-Confidence Pseudo Labels for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Zhiqiang Shen, Peng Cao, Hua Yang, Xiaoli Liu, Jinzhu Yang, Osmar R. Zaiane
Watch Video

#1132 Imbalanced Node Classification Beyond Homophilic Assumption
Jie Liu, Mengting He, Guangtao Wang, Quoc Viet Hung Nguyen, Xuequn Shang, Hongzhi Yin
Watch Video

#1134 Minimally Supervised Contextual Inference from Human Mobility: An Iterative Collaborative Distillation Framework
Jiayun Zhang, Xinyang Zhang, Dezhi Hong, Rajesh K. Gupta, Jingbo Shang
Watch Video

#1137 Robust Image Ordinal Regression with Controllable Image Generation
Yi Cheng, Haochao Ying, Renjun Hu, Jinhong Wang, Wenhao Zheng, Xiao Zhang, Danny Chen, Jian Wu
Watch Video

#1145 COOL, a Context Outlooker, and Its Application to Question Answering and Other Natural Language Processing Tasks
Fangyi Zhu, See-Kiong Ng, Stéphane Bressan
Watch Video

#1152 WBFlow: Few-shot White Balance for sRGB Images via Reversible Neural Flows
Chunxiao Li, Xuejing Kang, Anlong Ming
Watch Video

#1155 Deep Multi-view Subspace Clustering with Anchor Graph
Chenhang Cui, Yazhou Ren, Jingyu Pu, Xiaorong Pu, Lifang He
Watch Video

#1180 Faster Exact MPE and Constrained Optimization with Deterministic Finite State Automata
Filippo Bistaffa
Watch Video

#1194 Action Recognition with Multi-stream Motion Modeling and Mutual Information Maximization
Yuheng Yang, Haipeng Chen, Zhenguang Liu, Yingda Lyu, Beibei Zhang, Shuang Wu, Zhibo Wang, Kui Ren
Watch Video

#1201 Inducing Stackelberg Equilibrium through Spatio-Temporal Sequential Decision-Making in Multi-Agent Reinforcement Learning
Bin Zhang, Lijuan Li, Zhiwei Xu, Dapeng Li, Guoliang Fan
Watch Video

#1213 Enhancing Datalog Reasoning with Hypertree Decompositions
Xinyue Zhang, Pan Hu, Yavor Nenov, Ian Horrocks
Watch Video

#1219 Federated Graph Semantic and Structural Learning
Wenke Huang, Guancheng Wan, Mang Ye, Bo Du
Watch Video

#1220 GPLight: Grouped Multi-agent Reinforcement Learning for Large-scale Traffic Signal Control
Yilin Liu, Guiyang Luo, Quan Yuan, Jinglin Li, Lei Jin, Bo Chen, Rui Pan
Watch Video

#1223 Augmenting Automated Spectrum Based Fault Localization for Multiple Faults
Prantik Chatterjee, Jose Campos, Rui Abreu, Subhajit Roy
Watch Video

#1224 From Generation to Suppression: Towards Effective Irregular Glow Removal for Nighttime Visibility Enhancement
Wanyu Wu, Wei Wang, Zheng Wang, Kui Jiang, Xin Xu
Watch Video

#1231 Rainbow Cycle Number and EFX Allocations: (Almost) Closing the Gap
Shayan Chashm Jahan, Masoud Seddighin, Seyed-Mohammad Seyed-Javadi, Mohammad Sharifi
Watch Video

#1235 Independent Feature Decomposition and Instance Alignment for Unsupervised Domain Adaptation
Qichen He, Siying Xiao, Mao Ye, Xiatian Zhu, Ferrante Neri, Dongde Hou
Watch Video

#1236 Sample Efficient Model-free Reinforcement Learning from LTL Specifications with Optimality Guarantees
Daqian Shao, Marta Kwiatkowska
Watch Video

#1238 c-TPE: Tree-structured Parzen Estimator with Inequality Constraints for Expensive Hyperparameter Optimization
Shuhei Watanabe, Frank Hutter
Watch Video

#1239 Speeding Up Multi-Objective Hyperparameter Optimization by Task Similarity-Based Meta-Learning for the Tree-Structured Parzen Estimator
Shuhei Watanabe, Noor Awad, Masaki Onishi, Frank Hutter
Watch Video

#1241 PED-ANOVA: Efficiently Quantifying Hyperparameter Importance in Arbitrary Subspaces
Shuhei Watanabe, Archit Bansal, Frank Hutter
Watch Video

#1242 Null-Space Diffusion Sampling for Zero-Shot Point Cloud Completion
Xinhua Cheng, Nan Zhang, Jiwen Yu, Yinhuai Wang, Ge Li, Jian Zhang
Watch Video

#1250 Voice Guard: Protecting Voice Privacy with Strong and Imperceptible Adversarial Perturbation in the Time Domain
Jingyang Li, Dengpan Ye, Long Tang, Chuanxi Chen, Shengshan Hu
Watch Video

#1251 Enriching Phrases with Coupled Pixel and Object Contexts for Panoptic Narrative Grounding
Tianrui Hui, Zihan Ding, Junshi Huang, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei, Jiao Dai, Jizhong Han, Si Liu
Watch Video

#1252 Latent Processes Identification From Multi-View Time Series
Zenan Huang, Haobo Wang, Junbo Zhao, Nenggan Zheng
Watch Video

#1265 Answer Mining from a Pool of Images: Towards Retrieval-Based Visual Question Answering
Abhirama Subramanyam Penamakuri, Manish Gupta, Mithun Das Gupta, Anand Mishra
Watch Video

#1268 Towards Semantics- and Domain-Aware Adversarial Attacks
Jianping Zhang, Yung-Chieh Huang, Weibin Wu, Michael R. Lyu
Watch Video

#1272 Scaling Goal-based Exploration via Pruning Proto-goals
Akhil Bagaria, Tom Schaul
Watch Video

#1274 SMARTformer: Semi-Autoregressive Transformer with Efficient Integrated Window Attention for Long Time Series Forecasting
Yiduo Li, Shiyi Qi, Zhe Li, Zhongwen Rao, Lujia Pan, Zenglin Xu
Watch Video

#1310 Fairness via Group Contribution Matching
Tianlin Li, Zhiming Li, Anran Li, Mengnan Du, Aishan Liu, Qing Guo, Guozhu Meng, Yang Liu
Watch Video

#1327 Diagram Visual Grounding: Learning to See with Gestalt-Perceptual Attention
Xin Hu, Lingling Zhang, Jun Liu, Xinyu Zhang, Wenjun Wu, Qianying Wang
Watch Video

#1340 From Association to Generation: Text-only Captioning by Unsupervised Cross-modal Mapping
Junyang Wang, Ming Yan, Yi Zhang, Jitao Sang
Watch Video

#1361 HDFormer: High-order Directed Transformer for 3D Human Pose Estimation
Hanyuan Chen, Jun-Yan He, Wangmeng Xiang, Zhi-Qi Cheng, Wei Liu, Hanbing Liu, Bin Luo, Yifeng Geng, Xuansong Xie
Watch Video

#1363 Artificial Agents Inspired by Human Motivation Psychology for Teamwork in Hazardous Environments
Anupama Arukgoda, Erandi Lakshika, Michael Barlow, Kasun Gunawardana
Watch Video

#1378 Differentiable Model Selection for Ensemble Learning
James Kotary, Vincenzo Di Vito, Ferdinando Fioretto
Watch Video

#1379 Backpropagation of Unrolled Solvers with Folded Optimization
James Kotary, My H Dinh, Ferdinando Fioretto
Watch Video

#1384 Relation-enhanced DETR for Component Detection in Graphic Design Reverse Engineering
Xixuan Hao, Danqing Huang, Jieru Lin, Chin-Yew Lin
Watch Video

#1390 Reducing Communication for Split Learning by Randomized Top-k Sparsification
Fei Zheng, Chaochao Chen, Lingjuan Lyu, Binhui Yao
Watch Video

#1412 Towards Generalizable Reinforcement Learning for Trade Execution
Chuheng Zhang, Yitong Duan, Xiaoyu Chen, Jianyu Chen, Jian Li, Li Zhao
Watch Video

#1424 Dynamic Group Link Prediction in Continuous-Time Interaction Network
Shijie Luo, He Li, Jianbin Huang
Watch Video

#1426 Contrastive Learning and Reward Smoothing for Deep Portfolio Management
Yun-Hsuan Lien, Yuan-Kui Li, Yu-Shuen Wang
Watch Video

#1441 ViT-P3DE∗: Vision Transformer Based Multi-Camera Instance Association with Pseudo 3D Position Embeddings
Minseok Seo, Hyuk-Jae Lee, Xuan Truong Nguyen
Watch Video

#1442 Black-Box Data Poisoning Attacks on Crowdsourcing
Pengpeng Chen, Yongqiang Yang, Dingqi Yang, Hailong Sun, Zhijun Chen, Peng Lin
Watch Video

#1456 Bi-level Dynamic Learning for Jointly Multi-modality Image Fusion and Beyond
Zhu Liu, Jinyuan Liu, Guanyao Wu, Long Ma, Xin Fan, Risheng Liu
Watch Video

#1461 SWAT: Spatial Structure Within and Among Tokens
Kumara Kahatapitiya, Michael S. Ryoo
Watch Video

#1476 Multi-objective Optimization-based Selection for Quality-Diversity by Non-surrounded-dominated Sorting
Ren-Jian Wang, Ke Xue, Haopu Shang, Chao Qian, Haobo Fu, Qiang Fu
Watch Video

#1479 Stability and Generalization of lp-Regularized Stochastic Learning for GCN
Shiyu Liu, Linsen Wei, Shaogao Lv, Ming Li
Watch Video

#1493 On the Reuse Bias in Off-Policy Reinforcement Learning
Chengyang Ying, Zhongkai Hao, Xinning Zhou, Hang Su, Dong Yan, Jun Zhu
Watch Video

#1505 Clustered-patch Element Connection for Few-shot Learning
Jinxiang Lai, Siqian Yang, Junhong Zhou, Wenlong Wu, Xiaochen Chen, Jun Liu, Bin-Bin Gao, Chengjie Wang
Watch Video

#1510 Dual-view Correlation Hybrid Attention Network for Robust Holistic Mammogram Classification
Zhiwei Wang, Junlin Xian, Kangyi Liu, Xin Li, Qiang Li, Xin Yang
Watch Video

#1529 Image Composition with Depth Registration
Zan Li, Wencheng Wang, Fei Hou
Watch Video

#1539 IID-GAN: an IID Sampling Perspective for Regularizing Mode Collapse
Yang Li, Liangliang Shi, Junchi Yan
Watch Video

#1540 KMF: Knowledge-Aware Multi-Faceted Representation Learning for Zero-Shot Node Classification
Likang Wu, Junji Jiang, Hongke Zhao, Hao Wang, Defu Lian, Mengdi Zhang, Enhong Chen
Watch Video

#1542 Prompt Learns Prompt: Exploring Knowledge-Aware Generative Prompt Collaboration For Video Captioning
Liqi Yan, Cheng Han, Zenglin Xu, Dongfang Liu, Qifan Wang
Watch Video

#1560 Abstraction of Nondeterministic Situation Calculus Action Theories
Bita Banihashemi, Giuseppe De Giacomo, Yves Lesperance
Watch Video

#1572 Overlooked Implications of the Reconstruction Loss for VAE Disentanglement
Nathan Michlo, Richard Klein, Steven James
Watch Video

#1580 On Conditional and Compositional Language Model Differentiable Prompting
Jonathan Pilault, Can Liu, Mohit Bansal, Markus Dreyer
Watch Video

#1585 Domain-Adaptive Self-Supervised Face & Body Detection in Drawings
Barış Batuhan Topal, Deniz Yuret, Tevfik Metin Sezgin
Watch Video

#1588 Accurate MRI Reconstruction via Multi-Domain Recurrent Networks
Jinbao Wei, Zhijie Wang, Kongqiao Wang, Li Guo, Xueyang Fu, Ji Liu, Xun Chen
Watch Video

#1590 A Fast Algorithm for Consistency Checking Partially Ordered Time
Leif Eriksson, Victor Lagerkvist
Watch Video

#1593 Towards Robust Scene Text Image Super-resolution via Explicit Location Enhancement
Hang Guo, Tao Dai, Guanghao Meng, Shu-Tao Xia
Watch Video

#1596 RaSa: Relation and Sensitivity Aware Representation Learning for Text-based Person Search
Yang Bai, Min Cao, Daming Gao, Ziqiang Cao, Chen Chen, Zhenfeng Fan, Liqiang Nie, Min Zhang
Watch Video

#1598 Improved Algorithms for Allen’s Interval Algebra by Dynamic Programming with Sublinear Partitioning
Leif Eriksson, Victor Lagerkvist
Watch Video

#1603 Error in the Euclidean Preference Model
Luke Thorburn, Maria Polukarov, Carmine Ventre
Watch Video

#1604 A Fast Adaptive Randomized PCA Algorithm
Xu Feng, Wenjian Yu
Watch Video

#1621 Specifying and Testing k-Safety Properties for Machine-Learning Models
Maria Christakis, Hasan Ferit Eniser, Jörg Hoffmann, Adish Singla, Valentin Wüstholz
Watch Video

#1624 Hierarchical Transformer for Scalable Graph Learning
Wenhao Zhu, Tianyu Wen, Guojie Song, Xiaojun Ma, Liang Wang
Watch Video

#1626 PowerBEV: A Powerful Yet Lightweight Framework for Instance Prediction in Bird’s-Eye View
Peizheng Li, Shuxiao Ding, Xieyuanli Chen, Niklas Hanselmann, Marius Cordts, Juergen Gall
Watch Video

#1630 DAMO-StreamNet: Optimizing Streaming Perception in Autonomous Driving
Jun-Yan He, Zhi-Qi Cheng, Chenyang Li, Wangmeng Xiang, Binghui Chen, Bin Luo, Yifeng Geng, Xuansong Xie
Watch Video

#1633 Differentiable Economics for Randomized Affine Maximizer Auctions
Michael Curry, Tuomas Sandholm, John Dickerson
Watch Video

#1635 A Bitwise GAC Algorithm for Alldifferent Constraints
Zhe Li, Yaohua Wang, Zhanshan Li
Watch Video

#1639 Bipolar Abstract Dialectical Frameworks Are Covered by Kleene’s Three-valued Logic
Ringo Baumann, Maximilian Heinrich
Watch Video

#1654 SLViT: Scale-Wise Language-Guided Vision Transformer for Referring Image Segmentation
Shuyi Ouyang, Hongyi Wang, Shiao Xie, Ziwei Niu, Ruofeng Tong, Yen-Wei Chen, Lanfen Lin
Watch Video

#1666 Autonomous Exploration for Navigating in MDPs Using Blackbox RL Algorithms
Pratik Gajane, Peter Auer, Ronald Ortner
Watch Video

#1679 Temporal Datalog with Existential Quantification
Matthias Lanzinger, Markus Nissl, Emanuel Sallinger, Przemysław A. Wałęga
Watch Video

#1685 Learning Heuristically-Selected and Neurally-Guided Feature for Age Group Recognition Using Unconstrained Smartphone Interaction
Yingmao Miao, Qiwei Tian, Chenhao Lin, Tianle Song, Yajie Zhou, Junyi Zhao, Shuxin Gao, Minghui Yang, Chao Shen
Watch Video

#1698 Unbiased Risk Estimator to Multi-Labeled Complementary Label Learning
Yi Gao, Miao Xu, Min-Ling Zhang
Watch Video

#1716 Exploring Leximin Principle for Fair Core-Selecting Combinatorial Auctions: Payment Rule Design and Implementation
Hao Cheng, Shufeng Kong, Yanchen Deng, Caihua Liu, Xiaohu Wu, Bo An, Chongjun Wang
Watch Video

#1728 Adaptive Reward Shifting Based on Behavior Proximity for Offline Reinforcement Learning
Zhe Zhang, Xiaoyang Tan
Watch Video

#1736 A Diffusion Model with Contrastive Learning for ICU False Arrhythmia Alarm Reduction
Feng Wu, Guoshuai Zhao, Xueming Qian, Li-wei H. Lehman
Watch Video

#1738 Generative Flow Networks for Precise Reward-Oriented Active Learning on Graphs
Yinchuan Li, Zhigang Li, Wenqian Li, Yunfeng Shao, Yan Zheng, Jianye Hao
Watch Video

#1748 Deep Partial Multi-Label Learning with Graph Disambiguation
Haobo Wang, Shisong Yang, Gengyu Lyu, Weiwei Liu, Tianlei Hu, Ke Chen, Songhe Feng, Gang Chen
Watch Video

#1749 Learning Calibrated Uncertainties for Domain Shift: A Distributionally Robust Learning Approach
Haoxuan Wang, Zhiding Yu, Yisong Yue, Animashree Anandkumar, Anqi Liu, Junchi Yan
Watch Video

#1756 Delegated Online Search
Pirmin Braun, Niklas Hahn, Martin Hoefer, Conrad Schecker
Watch Video

#1758 Progressive Label Propagation for Semi-Supervised Multi-Dimensional Classification
Teng Huang, Bin-Bin Jia, Min-Ling Zhang
Watch Video

#1762 Joint-MAE: 2D-3D Joint Masked Autoencoders for 3D Point Cloud Pre-training
Ziyu Guo, Renrui Zhang, Longtian Qiu, Xianzhi Li, Pheng-Ann Heng
Watch Video

#1763 A New Variable Ordering for In-processing Bounded Variable Elimination in SAT Solvers
Shuolin Li, Chu-Min Li, Mao Luo, Jordi Coll, Djamal Habet, Felip Manyà
Watch Video

#1778 Learning to Self-Reconfigure for Freeform Modular Robots via Altruism Proximal Policy Optimization
Lei Wu, Bin Guo, Qiuyun Zhang, Zhuo Sun, Jieyi Zhang, Zhiwen Yu
Watch Video

#1793 Proportionally Fair Online Allocation of Public Goods with Predictions
Siddhartha Banerjee, Vasilis Gkatzelis, Safwan Hossain, Billy Jin, Evi Micha, Nisarg Shah
Watch Video

#1796 Basket Representation Learning by Hypergraph Convolution on Repeated Items for Next-basket Recommendation
Yalin Yu, Enneng Yang, Guibing Guo, Linying Jiang, Xingwei Wang
Watch Video

#1798 Multi-Modality Deep Network for JPEG Artifacts Reduction
Xuhao Jiang, Weimin Tan, Qing Lin, Chenxi Ma, Bo Yan, Liquan Shen
Watch Video

#1805 Totally Dynamic Hypergraph Neural Networks
Peng Zhou, Zongqian Wu, Xiangxiang Zeng, Guoqiu Wen, Junbo Ma, Xiaofeng Zhu
Watch Video

#1809 Expanding the Hyperbolic Kernels: A Curvature-aware Isometric Embedding View
Meimei Yang, Pengfei Fang, Hui Xue
Watch Video

#1812 Quantifying Harm
Sander Beckers, Hana Chockler, Joseph Y. Halpern
Watch Video

#1813 A Dual Semantic-Aware Recurrent Global-Adaptive Network for Vision-and-Language Navigation
Liuyi Wang, Zongtao He, Jiagui Tang, Ronghao Dang, Naijia Wang, Chengju Liu, Qijun Chen
Watch Video

#1816 Cardinality-Minimal Explanations for Monotonic Neural Networks
Ouns El Harzli, Bernardo Cuenca Grau, Ian Horrocks
Watch Video

#1817 Explainable Multi-Agent Reinforcement Learning for Temporal Queries
Kayla Boggess, Sarit Kraus, Lu Feng
Watch Video

#1826 Levin Tree Search with Context Models
Laurent Orseau, Marcus Hutter, Levi H. S. Lelis
Watch Video

#1829 Multi-Task Learning via Time-Aware Neural ODE
Feiyang Ye, Xuehao Wang, Yu Zhang, Ivor W. Tsang
Watch Video

#1830 New Bounds and Constraint Programming Models for the Weighted Vertex Coloring Problem
Olivier Goudet, Cyril Grelier, David Lesaint
Watch Video

#1831 Norm Deviation in Multiagent Systems: A Foundation for Responsible Autonomy
Amika M. Singh, Munindar P. Singh
Watch Video

#1833 Probabilistic Masked Attention Networks for Explainable Sequential Recommendation
Huiyuan Chen, Kaixiong Zhou, Zhimeng Jiang, Chin-Chia Michael Yeh, Xiaoting Li, Menghai Pan, Yan Zheng, Xia Hu, Hao Yang
Watch Video

#1834 A Unifying Formal Approach to Importance Values in Boolean Functions
Hans Harder, Simon Jantsch, Christel Baier, Clemens Dubslaff
Watch Video

#1836 Learning Constraint Networks over Unknown Constraint Languages
Christian Bessiere, Clément Carbonnel, Areski Himeur
Watch Video

#1838 On Translations between ML Models for XAI Purposes
Alexis de Colnet, Pierre Marquis
Watch Video

#1842 Game Theory with Simulation of Other Players
Vojtěch Kovařík, Caspar Oesterheld, Vincent Conitzer
Watch Video

#1846 Gapformer: Graph Transformer with Graph Pooling for Node Classification
Chuang Liu, Yibing Zhan, Xueqi Ma, Liang Ding, Dapeng Tao, Jia Wu, Wenbin Hu
Watch Video

#1850 MultiPar-T: Multiparty-Transformer for Capturing Contingent Behaviors in Group Conversations
Dong Won Lee, Yubin Kim, Rosalind W. Picard, Cynthia Breazeal, Hae Won Park
Watch Video

#1856 Towards a Better Understanding of Learning with Multiagent Teams
David Radke, Kate Larson, Tim Brecht, Kyle Tilbury
Watch Video

#1868 Anticipatory Fictitious Play
Alex Cloud, Albert Wang, Wesley Kerr
Watch Video

#1875 Advancing Post-Hoc Case-Based Explanation with Feature Highlighting
Eoin M. Kenny, Eoin Delaney, Mark T. Keane
Watch Video

#1883 On the Paradox of Learning to Reason from Data
Honghua Zhang, Liunian Harold Li, Tao Meng, Kai-Wei Chang, Guy Van den Broeck
Watch Video

#1884 Improve Video Representation with Temporal Adversarial Augmentation
Jinhao Duan, Quanfu Fan, Hao Cheng, Xiaoshuang Shi, Kaidi Xu
Watch Video

#1889 One Model, Any CSP: Graph Neural Networks as Fast Global Search Heuristics for Constraint Satisfaction
Jan Tönshoff, Berke Kisin, Jakob Lindner, Martin Grohe
Watch Video

#1918 Contrastive Learning for Sign Language Recognition and Translation
Shiwei Gan, Yafeng Yin, Zhiwei Jiang, Kang Xia, Lei Xie, Sanglu Lu
Watch Video

#1920 Towards Collaborative Plan Acquisition through Theory of Mind Modeling in Situated Dialogue
Cristian-Paul Bara, Ziqiao Ma, Yingzhuo Yu, Julie Shah, Joyce Chai
Watch Video

#1927 CLE-ViT: Contrastive Learning Encoded Transformer for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization
Xiaohan Yu, Jun Wang, Yongsheng Gao
Watch Video

#1932 Incorporating Unlikely Negative Cues for Distinctive Image Captioning
Zhengcong Fei, Junshi Huang
Watch Video

#1938 RAIN: RegulArization on Input and Network for Black-Box Domain Adaptation
Qucheng Peng, Zhengming Ding, Lingjuan Lyu, Lichao Sun, Chen Chen
Watch Video

#1953 Tracking Different Ant Species: An Unsupervised Domain Adaptation Framework and a Dataset for Multi-object Tracking
Chamath Abeysinghe, Chris Reid, Hamid Rezatofighi, Bernd Meyer
Watch Video

#1957 Choosing Well Your Opponents: How to Guide the Synthesis of Programmatic Strategies
Rubens O. Moraes, David S. Aleixo, Lucas N. Ferreira, Levi H. S. Lelis
Watch Video

#1966 Inferring Private Valuations from Behavioral Data in Bilateral Sequential Bargaining
Lvye Cui, Haoran Yu
Watch Video

#1983 XFormer: Fast and Accurate Monocular 3D Body Capture
Lihui Qian, Xintong Han, Faqiang Wang, Hongyu Liu, Haoye Dong, Zhiwen Li, Huawei Wei, Zhe Lin, Cheng-Bin Jin
Watch Video

#2002 A Novel Learnable Interpolation Approach for Scale-Arbitrary Image Super-Resolution
Jiahao Chao, Zhou Zhou, Hongfan Gao, Jiali Gong, Zhenbing Zeng, Zhengfeng Yang
Watch Video

#2005 Linear Query Approximation Algorithms for Non-monotone Submodular Maximization under Knapsack Constraint
Canh V. Pham, Tan D. Tran, Dung T.K. Ha, My T. Thai
Watch Video

#2012 BARA: Efficient Incentive Mechanism with Online Reward Budget Allocation in Cross-Silo Federated Learning
Yunchao Yang, Yipeng Zhou, Miao Hu, Di Wu, Quan Z. Sheng
Watch Video

#2015 Reinforcement Learning Approaches for Traffic Signal Control under Missing Data
Hao Mei, Junxian Li, Bin Shi, Hua Wei
Watch Video

#2038 LION: Label Disambiguation for Semi-supervised Facial Expression Recognition with Progressive Negative Learning
Zhongjing Du, Xu Jiang, Peng Wang, Qizheng Zhou, Xi Wu, Jiliu Zhou, Yan Wang
Watch Video

#2045 FedDWA: Personalized Federated Learning with Dynamic Weight Adjustment
Jiahao Liu, Jiang Wu, Jinyu Chen, Miao Hu, Yipeng Zhou, Di Wu
Watch Video

#2048 Video Diffusion Models with Local-Global Context Guidance
Siyuan Yang, Lu Zhang, Yu Liu, Zhizhuo Jiang, You He
Watch Video

#2051 Continuous-Time Graph Learning for Cascade Popularity Prediction
Xiaodong Lu, Shuo Ji, Le Yu, Leilei Sun, Bowen Du, Tongyu Zhu
Watch Video

#2072 Learnable Surrogate Gradient for Direct Training Spiking Neural Networks
Shuang Lian, Jiangrong Shen, Qianhui Liu, Ziming Wang, Rui Yan, Huajin Tang
Watch Video

#2077 Fluid Dynamics-Inspired Network for Infrared Small Target Detection
Tianxiang Chen, Qi Chu, Bin Liu, Nenghai Yu
Watch Video

#2094 Video Frame Interpolation with Densely Queried Bilateral Correlation
Chang Zhou, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu
Watch Video

#2099 Robust Reinforcement Learning via Progressive Task Sequence
Yike Li, Yunzhe Tian, Endong Tong, Wenjia Niu, Jiqiang Liu
Watch Video

#2103 Explainable Reinforcement Learning via a Causal World Model
Zhongwei Yu, Jingqing Ruan, Dengpeng Xing
Watch Video

#2106 Handling Learnwares Developed from Heterogeneous Feature Spaces without Auxiliary Data
Peng Tan, Zhi-Hao Tan, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou
Watch Video

#2118 Hawkes Process Based on Controlled Differential Equations
Minju Jo, Seungji Kook, Noseong Park
Watch Video

#2120 Truthful Auctions for Automated Bidding in Online Advertising
Yidan Xing, Zhilin Zhang, Zhenzhe Zheng, Chuan Yu, Jian Xu, Fan Wu, Guihai Chen
Watch Video

#2144 Stochastic Feature Averaging for Learning with Long-Tailed Noisy Labels
Hao-Tian Li, Tong Wei, Hao Yang, Kun Hu, Chong Peng, Li-Bo Sun, Xun-Liang Cai, Min-Ling Zhang
Watch Video

#2147 On the Complexity of Counterfactual Reasoning
Yunqiu Han, Yizuo Chen, Adnan Darwiche
Watch Video

#2160 Manifold-Aware Self-Training for Unsupervised Domain Adaptation on Regressing 6D Object Pose
Yichen Zhang, Jiehong Lin, Ke Chen, Zelin Xu, Yaowei Wang, Kui Jia
Watch Video

#2178 On the Study of Curriculum Learning for Inferring Dispatching Policies on the Job Shop Scheduling
Zangir Iklassov, Dmitrii Medvedev, Ruben Solozabal Ochoa de Retana, Martin Takac
Watch Video

#2184 Exploring Safety Supervision for Continual Test-time Domain Adaptation
Xu Yang, Yanan Gu, Kun Wei, Cheng Deng
Watch Video

#2193 Structural Hawkes Processes for Learning Causal Structure from Discrete-Time Event Sequences
Jie Qiao, Ruichu Cai, Siyu Wu, Yu Xiang, Keli Zhang, Zhifeng Hao
Watch Video

#2225 Privacy-Preserving End-to-End Spoken Language Understanding
Yinggui Wang, Wei Huang, Le Yang
Watch Video

#2228 CiT-Net: Convolutional Neural Networks Hand in Hand with Vision Transformers for Medical Image Segmentation
Tao Lei, Rui Sun, Xuan Wang, Yingbo Wang, Xi He, Asoke Nandi
Watch Video

#2229 On Lower Bounds for Maximin Share Guarantees
Halvard Hummel
Watch Video

#2230 Optimal Decision Trees For Interpretable Clustering with Constraints
Pouya Shati, Eldan Cohen, Sheila McIlraith
Watch Video

#2241 Uncovering the Largest Community in Social Networks at Scale
Shohei Matsugu, Yasuhiro Fujiwara, Hiroaki Shiokawa
Watch Video

#2250 DeLELSTM: Decomposition-based Linear Explainable LSTM to Capture Instantaneous and Long-term Effects in Time Series
Chaoqun Wang, Yijun Li, Xiangqian Sun, Qi Wu, Dongdong Wang, Zhixiang Huang
Watch Video

#2261 Contour-based Interactive Segmentation
Polina Popenova, Danil Galeev, Anna Vorontsova, Anton Konushin
Watch Video

#2271 VecoCare: Visit Sequences-Clinical Notes Joint Learning for Diagnosis Prediction in Healthcare Data
Yongxin Xu, Kai Yang, Chaohe Zhang, Peinie Zou, Zhiyuan Wang, Hongxin Ding, Junfeng Zhao, Yasha Wang, Bing Xie
Watch Video

#2272 Adaptive Estimation Q-learning with Uncertainty and Familiarity
Xiaoyu Gong, Shuai Lü, Jiayu Yu, Sheng Zhu, Zongze Li
Watch Video

#2276 Commonsense Knowledge Enhanced Sentiment Dependency Graph for Sarcasm Detection
Zhe Yu, Di Jin, Xiaobao Wang, Yawen Li, Longbiao Wang, Jianwu Dang
Watch Video

#2296 Complete Instances Mining for Weakly Supervised Instance Segmentation
Zecheng Li, Zening Zeng, Yuqi Liang, Jin-Gang Yu
Watch Video

#2309 Divide Rows and Conquer Cells: Towards Structure Recognition for Large Tables
Huawen Shen, Xiang Gao, Jin Wei, Liang Qiao, Yu Zhou, Qiang Li, Zhanzhan Cheng
Watch Video

#2321 Actor-Multi-Scale Context Bidirectional Higher Order Interactive Relation Network for Spatial-Temporal Action Localization
Jun Yu, Yingshuai Zheng, Shulan Ruan, Qi Liu, Zhiyuan Cheng, Jinze Wu
Watch Video

#2338 CSGCL: Community-Strength-Enhanced Graph Contrastive Learning
Han Chen, Ziwen Zhao, Yuhua Li, Yixiong Zou, Ruixuan Li, Rui Zhang
Watch Video

#2339 Generalized Discriminative Deep Non-Negative Matrix Factorization Based on Latent Feature and Basis Learning
Zijian Yang, Zhiwei Li, Lu Sun
Watch Video

#2358 Linguistic More: Taking a Further Step toward Efficient and Accurate Scene Text Recognition
Boqiang Zhang, Hongtao Xie, Yuxin Wang, Jianjun Xu, Yongdong Zhang
Watch Video

#2362 G2Pxy: Generative Open-Set Node Classification on Graphs with Proxy Unknowns
Qin Zhang, Zelin Shi, Xiaolin Zhang, Xiaojun Chen, Philippe Fournier-Viger, Shirui Pan
Watch Video

#2366 Enabling Abductive Learning to Exploit Knowledge Graph
Yu-Xuan Huang, Zequn Sun, Guangyao Li, Xiaobin Tian, Wang-Zhou Dai, Wei Hu, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou
Watch Video

#2409 DenseDINO: Boosting Dense Self-Supervised Learning with Token-Based Point-Level Consistency
Yike Yuan, Xinghe Fu, Yunlong Yu, Xi Li
Watch Video

#2446 Active Visual Exploration Based on Attention-Map Entropy
Adam Pardyl, Grzegorz Rypeść, Grzegorz Kurzejamski, Bartosz Zieliński, Tomasz Trzciński
Watch Video

#2451 Deep Hierarchical Communication Graph in Multi-Agent Reinforcement Learning
Zeyang Liu, Lipeng Wan, Xue Sui, Zhuoran Chen, Kewu Sun, Xuguang Lan
Watch Video

#2459 Scalable Coupling of Deep Learning with Logical Reasoning
Marianne Defresne, Sophie Barbe, Thomas Schiex
Watch Video

#2466 CONGREGATE: Contrastive Graph Clustering in Curvature Spaces
Li Sun, Feiyang Wang, Junda Ye, Hao Peng, Philip S. Yu
Watch Video

#2470 LGI-GT: Graph Transformers with Local and Global Operators Interleaving
Shuo Yin, Guoqiang Zhong
Watch Video

#2471 Reverse Engineering of Temporal Queries Mediated by LTL Ontologies
Marie Fortin, Boris Konev, Vladislav Ryzhikov, Yury Savateev, Frank Wolter, Michael Zakharyaschev
Watch Video

#2479 U-Match: Two-view Correspondence Learning with Hierarchy-aware Local Context Aggregation
Zizhuo Li, Shihua Zhang, Jiayi Ma
Watch Video

#2490 Fast-StrucTexT: An Efficient Hourglass Transformer with Modality-guided Dynamic Token Merge for Document Understanding
Mingliang Zhai, Yulin Li, Xiameng Qin, Chen Yi, Qunyi Xie, Chengquan Zhang, Kun Yao, Yuwei Wu, Yunde Jia
Watch Video

#2491 CVTP3D: Cross-view Trajectory Prediction Using Shared 3D Queries for Autonomous Driving
Zijian Song, Huikun Bi, Ruisi Zhang, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang
Watch Video

#2511 Towards Incremental NER Data Augmentation via Syntactic-aware Insertion Transformer
Wenjun Ke, Zongkai Tian, Qi Liu, Peng Wang, Jinhua Gao, Rui Qi
Watch Video

#2512 Engineering an Efficient Approximate DNF-Counter
Mate Soos, Divesh Aggarwal, Sourav Chakraborty, Kuldeep S. Meel, Maciej Obremski
Watch Video

#2529 Efficient Online Decision Tree Learning with Active Feature Acquisition
Arman Rahbar, Ziyu Ye, Yuxin Chen, Morteza Haghir Chehreghani
Watch Video

#2543 HOI-aware Adaptive Network for Weakly-supervised Action Segmentation
Runzhong Zhang, Suchen Wang, Yueqi Duan, Yansong Tang, Yue Zhang, Yap-Peng Tan
Watch Video

#2554 GeNAS: Neural Architecture Search with Better Generalization
Joonhyun Jeong, Joonsang Yu, Geondo Park, Dongyoon Han, YoungJoon Yoo
Watch Video

#2562 Explainable Text Classification via Attentive and Targeted Mixing Data Augmentation
Songhao Jiang, Yan Chu, Zhengkui Wang, Tianxing Ma, Hanlin Wang, Wenxuan Lu, Tianning Zang, Bo Wang
Watch Video

#2576 Synthesizing Resilient Strategies for Infinite-Horizon Objectives in Multi-Agent Systems
David Klaška, Antonín Kučera, Martin Kurečka, Vít Musil, Petr Novotný, Vojtěch Řehák
Watch Video

#2577 An Ensemble Approach for Automated Theorem Proving Based on Efficient Name Invariant Graph Neural Representations
Achille Fokoue, Ibrahim Abdelaziz, Maxwell Crouse, Shajith Ikbal, Akihiro Kishimoto, Guilherme Lima, Ndivhuwo Makondo, Radu Marinescu
Watch Video

#2587 Local-Global Transformer Enhanced Unfolding Network for Pan-sharpening
Mingsong Li, Yikun Liu, Tao Xiao, Yuwen Huang, Gongping Yang
Watch Video

#2590 DPMAC: Differentially Private Communication for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Canzhe Zhao, Yanjie Ze, Jing Dong, Baoxiang Wang, Shuai Li
Watch Video

#2607 A Generalized Deep Markov Random Fields Framework for Fake News Detection
Yiqi Dong, Dongxiao He, Xiaobao Wang, Yawen Li, Xiaowen Su, Di Jin
Watch Video

#2611 RuleMatch: Matching Abstract Rules for Semi-supervised Learning of Human Standard Intelligence Tests
Yunlong Xu, Lingxiao Yang, Hongzhi You, Zonglei Zhen, Da-Hui Wang, Xiaohong Wan, Xiaohua Xie, Ru-Yuan Zhang
Watch Video

#2612 DFVSR: Directional Frequency Video Super-Resolution via Asymmetric and Enhancement Alignment Network
Shuting Dong, Feng Lu, Zhe Wu, Chun Yuan
Watch Video

#2614 SS-BSN: Attentive Blind-Spot Network for Self-Supervised Denoising with Nonlocal Self-Similarity
Young-Joo Han, Ha-Jin Yu
Watch Video

#2619 StackFLOW: Monocular Human-Object Reconstruction by Stacked Normalizing Flow with Offset
Chaofan Huo, Ye Shi, Yuexin Ma, Lan Xu, Jingyi Yu, Jingya Wang
Watch Video

#2638 Prediction with Incomplete Data under Agnostic Mask Distribution Shift
Yichen Zhu, Jian Yuan, Bo Jiang, Tao Lin, Haiming Jin, Xinbing Wang, Chenghu Zhou
Watch Video

#2653 Decentralized Anomaly Detection in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Kiarash Kazari, Ezzeldin Shereen, Gyorgy Dan
Watch Video

#2666 Deliberation and Voting in Approval-Based Multi-Winner Elections
Kanav Mehra, Nanda Kishore Sreenivas, Kate Larson
Watch Video

#2670 FedPass: Privacy-Preserving Vertical Federated Deep Learning with Adaptive Obfuscation
Hanlin Gu, Jiahuan Luo, Yan Kang, Lixin Fan, Qiang Yang
Watch Video

#2671 Contrastive Label Enhancement
Yifei Wang, Yiyang Zhou, Jihua Zhu, Xinyuan Liu, Wenbiao Yan, Zhiqiang Tian
Watch Video

#2676 SAT-Based PAC Learning of Description Logic Concepts
Balder ten Cate, Maurice Funk, Jean Christoph Jung, Carsten Lutz
Watch Video

#2692 A Novel Demand Response Model and Method for Peak Reduction in Smart Grids — PowerTAC
Sanjay Chandlekar, Shweta Jain, Sujit Gujar
Watch Video

#2693 MolHF: A Hierarchical Normalizing Flow for Molecular Graph Generation
Yiheng Zhu, Zhenqiu Ouyang, Ben Liao, Jialu Wu, Yixuan Wu, Chang-Yu Hsieh, Tingjun Hou, Jian Wu
Watch Video

#2705 An Empirical Study on the Language Modal in Visual Question Answering
Daowan Peng, Wei Wei, Xian-Ling Mao, Yuanyuan Fu, Dangyang Chen
Watch Video

#2716 LSGNN: Towards General Graph Neural Network in Node Classification by Local Similarity
Yuhan Chen, Yihong Luo, Jing Tang, Liang Yang, Siya Qiu, Chuan Wang, Xiaochun Cao
Watch Video

#2727 Hierarchical Semantic Contrast for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Yuanchen Wu, Xiaoqiang Li, Songmin Dai, Jide Li, Tong Liu, Shaorong Xie
Watch Video

#2734 Open Anomalous Trajectory Recognition via Probabilistic Metric Learning
Qiang Gao, Xiaohan Wang, Chaoran Liu, Goce Trajcevski, Li Huang, Fan Zhou
Watch Video

#2738 Boosting Decision-Based Black-Box Adversarial Attack with Gradient Priors
Han Liu, Xingshuo Huang, Xiaotong Zhang, Qimai Li, Fenglong Ma, Wei Wang, Hongyang Chen, Hong Yu, Xianchao Zhang
Watch Video

#2748 VS-Boost: Boosting Visual-Semantic Association for Generalized Zero-Shot Learning
Xiaofan Li, Yachao Zhang, Shiran Bian, Yanyun Qu, Yuan Xie, Zhongchao Shi, Jianping Fan
Watch Video

#2753 Low-Confidence Samples Mining for Semi-supervised Object Detection
Guandu Liu, Fangyuan Zhang, Tianxiang Pan, Jun-Hai Yong, Bin Wang
Watch Video

#2754 OSDP: Optimal Sharded Data Parallel for Distributed Deep Learning
Youhe Jiang, Fangcheng Fu, Xupeng Miao, Xiaonan Nie, Bin Cui
Watch Video

#2757 Bayesian Optimization with Switching Cost: Regret Analysis and Lookahead Variants
Peng Liu, Haowei Wang, Wei Qiyu
Watch Video

#2758 Learning Survival Distribution with Implicit Survival Function
Yu Ling, Weimin Tan, Bo Yan
Watch Video

#2759 Deep Symbolic Learning: Discovering Symbols and Rules from Perceptions
Alessandro Daniele, Tommaso Campari, Sagar Malhotra, Luciano Serafini
Watch Video

#2774 Approximating Fair Division on D-Claw-Free Graphs
Zbigniew Lonc
Watch Video

#2777 Learning Gaussian Mixture Representations for Tensor Time Series Forecasting
Jiewen Deng, Jinliang Deng, Renhe Jiang, Xuan Song
Watch Video

#2780 Globally Consistent Federated Graph Autoencoder for Non-IID Graphs
Kun Guo, Yutong Fang, Qingqing Huang, Yuting Liang, Ziyao Zhang, Wenyu He, Liu Yang, Kai Chen, Ximeng Liu, Wenzhong Guo
Watch Video

#2788 Video Object Segmentation in Panoptic Wild Scenes
Yuanyou Xu, Zongxin Yang, Yi Yang
Watch Video

#2789 One Model for All Domains: Collaborative Domain-Prefix Tuning for Cross-Domain NER
Xiang Chen, Lei Li, Shuofei Qiao, Ningyu Zhang, Chuanqi Tan, Yong Jiang, Fei Huang, Huajun Chen
Watch Video

#2793 Revisiting the Evaluation of Deep Learning-Based Compiler Testing
Yongqiang Tian, Zhenyang Xu, Yiwen Dong, Chengnian Sun, Shing-Chi Cheung
Watch Video

#2815 Pyramid Diffusion Models for Low-light Image Enhancement
Dewei Zhou, Zongxin Yang, Yi Yang
Watch Video

#2816 Genetic Prompt Search via Exploiting Language Model Probabilities
Jiangjiang Zhao, Zhuoran Wang, Fangchun Yang
Watch Video

#2836 The Hardness of Reasoning about Probabilities and Causality
Benito van der Zander, Markus Bläser, Maciej Liśkiewicz
Watch Video

#2840 Part Aware Contrastive Learning for Self-Supervised Action Recognition
Yilei Hua, Wenhan Wu, Ce Zheng, Aidong Lu, Mengyuan Liu, Chen Chen, Shiqian Wu
Watch Video

#2841 ODEE: A One-Stage Object Detection Framework for Overlapping and Nested Event Extraction
Jinzhong Ning, Zhihao Yang, Zhizheng Wang, Yuanyuan Sun, Hongfei Lin
Watch Video

#2847 Approximate Inference in Logical Credal Networks
Radu Marinescu, Haifeng Qian, Alexander Gray, Debarun Bhattacharjya, Francisco Barahona, Tian Gao, Ryan Riegel
Watch Video

#2849 Spatial-Temporal Self-Attention for Asynchronous Spiking Neural Networks
Yuchen Wang, Kexin Shi, Chengzhuo Lu, Yuguo Liu, Malu Zhang, Hong Qu
Watch Video

#2869 Teacher Assistant-Based Knowledge Distillation Extracting Multi-level Features on Single Channel Sleep EEG
Heng Liang, Yucheng Liu, Haichao Wang, Ziyu Jia
Watch Video

#2873 CROP: Towards Distributional-Shift Robust Reinforcement Learning Using Compact Reshaped Observation Processing
Philipp Altmann, Fabian Ritz, Leonard Feuchtinger, Jonas Nüßlein, Claudia Linnhoff-Popien, Thomy Phan
Watch Video

#2877 SemiGNN-PPI: Self-Ensembling Multi-Graph Neural Network for Efficient and Generalizable Protein–Protein Interaction Prediction
Ziyuan Zhao, Peisheng Qian, Xulei Yang, Zeng Zeng, Cuntai Guan, Wai Leong Tam, Xiaoli Li
Watch Video

#2883 Locate, Refine and Restore: A Progressive Enhancement Network for Camouflaged Object Detection
Xiaofei Li, Jiaxin Yang, Shuohao Li, Jun Lei, Jun Zhang, Dong Chen
Watch Video

#2905 Computing Abductive Explanations for Boosted Regression Trees
Gilles Audemard, Steve Bellart, Jean-Marie Lagniez, Pierre Marquis
Watch Video

#2907 Mitigating Disparity while Maximizing Reward: Tight Anytime Guarantee for Improving Bandits
Vishakha Patil, Vineet Nair, Ganesh Ghalme, Arindam Khan
Watch Video

#2911 Meta-Tsallis-Entropy Minimization: A New Self-Training Approach for Domain Adaptation on Text Classification
Menglong Lu, Zhen Huang, Zhiliang Tian, Yunxiang Zhao, Xuanyu Fei, Dongsheng Li
Watch Video

#2912 The Parameterized Complexity of Finding Concise Local Explanations
Sebastian Ordyniak, Giacomo Paesani, Stefan Szeider
Watch Video

#2927 ReLiNet: Stable and Explainable Multistep Prediction with Recurrent Linear Parameter Varying Networks
Alexandra Baier, Decky Aspandi, Steffen Staab
Watch Video

#2929 Complex Contagion Influence Maximization: A Reinforcement Learning Approach
Haipeng Chen, Bryan Wilder, Wei Qiu, Bo An, Eric Rice, Milind Tambe
Watch Video

#2969 Shaken, and Stirred: Long-Range Dependencies Enable Robust Outlier Detection with PixelCNN++
Barath Mohan Umapathi, Kushal Chauhan, Pradeep Shenoy, Devarajan Sridharan
Watch Video

#2989 ICDA: Illumination-Coupled Domain Adaptation Framework for Unsupervised Nighttime Semantic Segmentation
Chenghao Dong, Xuejing Kang, Anlong Ming
Watch Video

#2998 Efficient NLP Model Finetuning via Multistage Data Filtering
Xu Ouyang, Shahina Mohd Azam Ansari, Felix Xiaozhu Lin, Yangfeng Ji
Watch Video

#3002 Scalable Verification of Strategy Logic through Three-Valued Abstraction
Francesco Belardinelli, Angelo Ferrando, Wojciech Jamroga, Vadim Malvone, Aniello Murano
Watch Video

#3034 Minimizing Reachability Times on Temporal Graphs via Shifting Labels
Argyrios Deligkas, Eduard Eiben, George Skretas
Watch Video

#3037 RePaint-NeRF: NeRF Editting via Semantic Masks and Diffusion Models
Xingchen Zhou, Ying He, F. Richard Yu, Jianqiang Li, You Li
Watch Video

#3040 Dual Video Summarization: From Frames to Captions
Zhenzhen Hu, Zhenshan Wang, Zijie Song, Richang Hong
Watch Video

#3049 Neuro-Symbolic Class Expression Learning
Caglar Demir, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo
Watch Video

#3072 Learning Preference Models with Sparse Interactions of Criteria
Margot Herin, Patrice Perny, Nataliya Sokolovska
Watch Video

#3073 Simplification and Improvement of MMS Approximation
Hannaneh Akrami, Jugal Garg, Eklavya Sharma, Setareh Taki
Watch Video

#3078 Negative Flux Aggregation to Estimate Feature Attributions
Xin Li, Deng Pan, Chengyin Li, Yao Qiang, Dongxiao Zhu
Watch Video

#3093 Spotlight News Driven Quantitative Trading Based on Trajectory Optimization
Mengyuan Yang, Mengying Zhu, Qianqiao Liang, Xiaolin Zheng, MengHan Wang
Watch Video

#3095 Learning Small Decision Trees with Large Domain
Eduard Eiben, Sebastian Ordyniak, Giacomo Paesani, Stefan Szeider
Watch Video

#3109 Safe Multi-agent Learning via Trapping Regions
Aleksander Czechowski, Frans A. Oliehoek
Watch Video

#3115 Fairly Allocating Goods and (Terrible) Chores
Hadi Hosseini, Aghaheybat Mammadov, Tomasz Wąs
Watch Video

#3117 Finding an ϵ-Close Minimal Variation of Parameters in Bayesian Networks
Bahare Salmani, Joost-Pieter Katoen
Watch Video

#3127 Building Concise Logical Patterns by Constraining Tsetlin Machine Clause Size
K. Darshana Abeyrathna, Ahmed A. O. Abouzeid, Bimal Bhattarai, Charul Giri, Sondre Glimsdal, Ole-Christoffer Granmo, Lei Jiao, Rupsa Saha, Jivitesh Sharma, Svein A. Tunheim, Xuan Zhang
Watch Video

#3138 Sketch Recognition via Part-based Hierarchical Analogical Learning
Kezhen Chen, Ken Forbus, Balaji Vasan Srinivasan, Niyati Chhaya, Madeline Usher
Watch Video

#3139 The Computational Complexity of Single-Player Imperfect-Recall Games
Emanuel Tewolde, Caspar Oesterheld, Vincent Conitzer, Paul W. Goldberg
Watch Video

#3140 Can You Improve My Code? Optimizing Programs with Local Search
Fatemeh Abdollahi, Saqib Ameen, Matthew E. Taylor, Levi H. S. Lelis
Watch Video

#3153 Disentanglement of Latent Representations via Causal Interventions
Gaël Gendron, Michael Witbrock, Gillian Dobbie
Watch Video

#3155 Exploring Structural Similarity in Fitness Landscapes via Graph Data Mining: A Case Study on Number Partitioning Problems
Mingyu Huang, Ke Li
Watch Video

#3162 DiffAR: Adaptive Conditional Diffusion Model for Temporal-augmented Human Activity Recognition
Shuokang Huang, Po-Yu Chen, Julie McCann
Watch Video

#3171 On Optimal Strategies for Wordle and General Guessing Games
Michael Cunanan, Michael Thielscher
Watch Video

#3174 Cognitively Inspired Learning of Incremental Drifting Concepts
Mohammad Rostami, Aram Galstyan
Watch Video

#3195 Character As Pixels: A Controllable Prompt Adversarial Attacking Framework for Black-Box Text Guided Image Generation Models
Ziyi Kou, Shichao Pei, Yijun Tian, Xiangliang Zhang
Watch Video

#3200 RZCR: Zero-shot Character Recognition via Radical-based Reasoning
Xiaolei Diao, Daqian Shi, Hao Tang, Qiang Shen, Yanzeng Li, Lei Wu, Hao Xu
Watch Video

#3221 Beyond Homophily: Robust Graph Anomaly Detection via Neural Sparsification
Zheng Gong, Guifeng Wang, Ying Sun, Qi Liu, Yuting Ning, Hui Xiong, Jingyu Peng
Watch Video

#3222 Towards Lossless Head Pruning through Automatic Peer Distillation for Language Models
Bingbing Li, Zigeng Wang, Shaoyi Huang, Mikhail Bragin, Ji Li, Caiwen Ding
Watch Video

#3243 MAT: Mixed-Strategy Game of Adversarial Training in Fine-tuning
Zhehua Zhong, Tianyi Chen, Zhen Wang
Watch Video

#3254 SAD: Semi-Supervised Anomaly Detection on Dynamic Graphs
Sheng Tian, Jihai Dong, Jintang Li, Wenlong Zhao, Xiaolong Xu, Baokun Wang, Bowen Song, Changhua Meng, Tianyi Zhang, Liang Chen
Watch Video

#3260 Beyond Pure Text: Summarizing Financial Reports Based on Both Textual and Tabular Data
Ziao Wang, Zelin Jiang, Xiaofeng Zhang, Jaehyeon Soon, Jialu Zhang, Wang Xiaoyao, Hongwei Du
Watch Video

#3263 On Adversarial Robustness of Demographic Fairness in Face Attribute Recognition
Huimin Zeng, Zhenrui Yue, Lanyu Shang, Yang Zhang, Dong Wang
Watch Video

#3271 IMF: Integrating Matched Features Using Attentive Logit in Knowledge Distillation
Jeongho Kim, Hanbeen Lee, Simon S. Woo
Watch Video

#3273 Random Assignment of Indivisible Goods under Constraints
Yasushi Kawase, Hanna Sumita, Yu Yokoi
Watch Video

#3281 Some General Identification Results for Linear Latent Hierarchical Causal Structure
Zhengming Chen, Feng Xie, Jie Qiao, Zhifeng Hao, Ruichu Cai
Watch Video

#3294 MMPN: Multi-supervised Mask Protection Network for Pansharpening
Changjie Chen, Yong Yang, Shuying Huang, Wei Tu, Weiguo Wan, Shengna Wei
Watch Video

#3308 Competitive-Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning for Auction-based Federated Learning
Xiaoli Tang, Han Yu
Watch Video

#3314 iRe2f: Rethinking Effective Refinement in Language Structure Prediction via Efficient Iterative Retrospecting and Reasoning
Zuchao Li, Xingyi Guo, Letian Peng, Lefei Zhang, Hai Zhao
Watch Video

#3319 Temporal Constrained Feasible Subspace Learning for Human Pose Forecasting
Gaoang Wang, Mingli Song
Watch Video

#3349 Annealing Genetic-based Preposition Substitution for Text Rubbish Example Generation
Chen Li, Xinghao Yang, Baodi Liu, Weifeng Liu, Honglong Chen
Watch Video

#3352 Detecting Adversarial Faces Using Only Real Face Self-Perturbations
Qian Wang, Yongqin Xian, Hefei Ling, Jinyuan Zhang, Xiaorui Lin, Ping Li, Jiazhong Chen, Ning Yu
Watch Video

#3357 Spatially Constrained Adversarial Attack Detection and Localization in the Representation Space of Optical Flow Networks
Hannah Kim, Celia Cintas, Girmaw Abebe Tadesse, Skyler Speakman
Watch Video

#3364 Fast Algorithms for SAT with Bounded Occurrences of Variables
Junqiang Peng, Mingyu Xiao
Watch Video

#3365 Poisoning the Well: Can We Simultaneously Attack a Group of Learning Agents?
Ridhima Bector, Hang Xu, Abhay Aradhya, Chai Quek, Zinovi Rabinovich
Watch Video

#3369 Hierarchical Prompt Learning for Compositional Zero-Shot Recognition
Henan Wang, Muli Yang, Kun Wei, Cheng Deng
Watch Video

#3378 The Effects of AI Biases and Explanations on Human Decision Fairness: A Case Study of Bidding in Rental Housing Markets
Xinru Wang, Chen Liang, Ming Yin
Watch Video

#3386 Statistically Significant Concept-based Explanation of Image Classifiers via Model Knockoffs
Kaiwen Xu, Kazuto Fukuchi, Youhei Akimoto, Jun Sakuma
Watch Video

#3395 OptIForest: Optimal Isolation Forest for Anomaly Detection
Haolong Xiang, Xuyun Zhang, Hongsheng Hu, Lianyong Qi, Wanchun Dou, Mark Dras, Amin Beheshti, Xiaolong Xu
Watch Video

#3398 Action Space Reduction for Planning Domains
Harsha Kokel, Junkyu Lee, Michael Katz, Kavitha Srinivas, Shirin Sohrabi
Watch Video

#3414 Dual Personalization on Federated Recommendation
Chunxu Zhang, Guodong Long, Tianyi Zhou, Peng Yan, Zijian Zhang, Chengqi Zhang, Bo Yang
Watch Video

#3422 Simulation-Assisted Optimization for Large-Scale Evacuation Planning with Congestion-Dependent Delays
Kazi Ashik Islam, Da Qi Chen, Madhav Marathe, Henning Mortveit, Samarth Swarup, Anil Vullikanti
Watch Video

#3423 New Algorithms for the Fair and Efficient Allocation of Indivisible Chores
Jugal Garg, Aniket Murhekar, John Qin
Watch Video

#3434 pTSE: A Multi-model Ensemble Method for Probabilistic Time Series Forecasting
Yunyi Zhou, Zhixuan Chu, Yijia Ruan, Ge Jin, Yuchen Huang, Sheng Li
Watch Video

#3440 DiSProD: Differentiable Symbolic Propagation of Distributions for Planning
Palash Chatterjee, Ashutosh Chapagain, Weizhe Chen, Roni Khardon
Watch Video

#3449 K∗ Search over Orbit Space for Top-k Planning
Michael Katz, Junkyu Lee
Watch Video

#3475 Do We Need an Encoder-Decoder to Model Dynamical Systems on Networks?
Bing Liu, Wei Luo, Gang Li, Jing Huang, Bo Yang
Watch Video

#3478 RaMLP: Vision MLP via Region-aware Mixing
Shenqi Lai, Xi Du, Jia Guo, Kaipeng Zhang
Watch Video

#3482 Social Motivation for Modelling Other Agents under Partial Observability in Decentralised Training
Dung Nguyen, Hung Le, Kien Do, Svetha Venkatesh, Truyen Tran
Watch Video

#3497 JEPOO: Highly Accurate Joint Estimation of Pitch, Onset and Offset for Music Information Retrieval
Haojie Wei, Jun Yuan, Rui Zhang, Yueguo Chen, Gang Wang
Watch Video

#3510 Boosting Few-Shot Open-Set Recognition with Multi-Relation Margin Loss
Yongjuan Che, Yuexuan An, Hui Xue
Watch Video

#3525 SmartBERT: A Promotion of Dynamic Early Exiting Mechanism for Accelerating BERT Inference
Boren Hu, Yun Zhu, Jiacheng Li, Siliang Tang
Watch Video

#3526 Deep Hashing-based Dynamic Stock Correlation Estimation via Normalizing Flow
Xiaolin Zheng, Mengpu Liu, Mengying Zhu
Watch Video

#3531 Guide to Control: Offline Hierarchical Reinforcement Learning Using Subgoal Generation for Long-Horizon and Sparse-Reward Tasks
Wonchul Shin, Yusung Kim
Watch Video

#3535 Distilling Universal and Joint Knowledge for Cross-Domain Model Compression on Time Series Data
Qing Xu, Min Wu, Xiaoli Li, Kezhi Mao, Zhenghua Chen
Watch Video

#3540 FedNoRo: Towards Noise-Robust Federated Learning by Addressing Class Imbalance and Label Noise Heterogeneity
Nannan Wu, Li Yu, Xuefeng Jiang, Kwang-Ting Cheng, Zengqiang Yan
Watch Video

#3545 Graph Neural Convection-Diffusion with Heterophily
Kai Zhao, Qiyu Kang, Yang Song, Rui She, Sijie Wang, Wee Peng Tay
Watch Video

#3548 Analyzing and Combating Attribute Bias for Face Restoration
Zelin Li, Dan Zeng, Xiao Yan, Qiaomu Shen, Bo Tang
Watch Video

#3556 Not Only Pairwise Relationships: Fine-Grained Relational Modeling for Multivariate Time Series Forecasting
Jinming Wu, Qi Qi, Jingyu Wang, Haifeng Sun, Zhikang Wu, Zirui Zhuang, Jianxin Liao
Watch Video

#3562 Acoustic NLOS Imaging with Cross Modal Knowledge Distillation
Ui-Hyeon Shin, Seungwoo Jang, Kwangsu Kim
Watch Video

#3566 GLPocket: A Multi-Scale Representation Learning Approach for Protein Binding Site Prediction
Peiying Li, Yongchang Liu, Shikui Tu, Lei Xu
Watch Video

#3572 DeepPSL: End-to-End Perception and Reasoning
Sridhar Dasaratha, Sai Akhil Puranam, Karmvir Singh Phogat, Sunil Reddy Tiyyagura, Nigel P. Duffy
Watch Video

#3573 Unbiased Gradient Boosting Decision Tree with Unbiased Feature Importance
Zheyu Zhang, Tianping Zhang, Jian Li
Watch Video

#3636 Semi-supervised Domain Adaptation in Graph Transfer Learning
Ziyue Qiao, Xiao Luo, Meng Xiao, Hao Dong, Yuanchun Zhou, Hui Xiong
Watch Video

#3639 Don’t Ignore Alienation and Marginalization: Correlating Fraud Detection
Yilong Zang, Ruimin Hu, Zheng Wang, Danni Xu, Jia Wu, Dengshi Li, Junhang Wu, Lingfei Ren
Watch Video

#3654 Dual Prompt Learning for Continual Rain Removal from Single Images
Minghao Liu, Wenhan Yang, Yuzhang Hu, Jiaying Liu
Watch Video

#3655 Open-world Semi-supervised Novel Class Discovery
Jiaming Liu, Yangqiming Wang, Tongze Zhang, Yulu Fan, Qinli Yang, Junming Shao
Watch Video

#3663 Diverse Approximations for Monotone Submodular Maximization Problems with a Matroid Constraint
Anh Viet Do, Mingyu Guo, Aneta Neumann, Frank Neumann
Watch Video

#3667 ActUp: Analyzing and Consolidating tSNE and UMAP
Andrew Draganov, Jakob Jørgensen, Katrine Scheel, Davide Mottin, Ira Assent, Tyrus Berry, Cigdem Aslay
Watch Video

#3671 An Effective and Efficient Time-aware Entity Alignment Framework via Two-aspect Three-view Label Propagation
Li Cai, Xin Mao, Youshao Xiao, Changxu Wu, Man Lan
Watch Video

#3675 CostFormer:Cost Transformer for Cost Aggregation in Multi-view Stereo
Weitao Chen, Hongbin Xu, Zhipeng Zhou, Yang Liu, Baigui Sun, Wenxiong Kang, Xuansong Xie
Watch Video

#3686 Incremental and Decremental Optimal Margin Distribution Learning
Li-Jun Chen, Teng Zhang, Xuanhua Shi, Hai Jin
Watch Video

#3697 Neural Capacitated Clustering
Jonas K. Falkner, Lars Schmidt-Thieme
Watch Video

#3704 Flaws of Termination and Optimality in ADOPT-based Algorithms
Koji Noshiro, Koji Hasebe
Watch Video

#3705 On the Role of Memory in Robust Opinion Dynamics
Luca Becchetti, Andrea Clementi, Amos Korman, Francesco Pasquale, Luca Trevisan, Robin Vacus
Watch Video

#3709 Sub-Band Based Attention for Robust Polyp Segmentation
Xianyong Fang, Yuqing Shi, Qingqing Guo, Linbo Wang, Zhengyi Liu
Watch Video

#3724 Learning in Multi-Memory Games Triggers Complex Dynamics Diverging from Nash Equilibrium
Yuma Fujimoto, Kaito Ariu, Kenshi Abe
Watch Video

#3761 Tractable Diversity: Scalable Multiperspective Ontology Management via Standpoint EL
Lucía Gómez Álvarez, Sebastian Rudolph, Hannes Strass
Watch Video

#3814 Multi-Scale Subgraph Contrastive Learning
Yanbei Liu, Yu Zhao, Xiao Wang, Lei Geng, Zhitao Xiao
Watch Video

#3822 SQuAD-SRC: A Dataset for Multi-Accent Spoken Reading Comprehension
Yixuan Tang, Anthony K.H: Tung
Watch Video

#3832 Learning When to Use Automatic Tabulation in Constraint Model Reformulation
Carlo Cena, Özgür Akgün, Zeynep Kiziltan, Ian Miguel, Peter Nightingale, Felix Ulrich-Oltean
Watch Video

#3834 Sorting and Hypergraph Orientation under Uncertainty with Predictions
Thomas Erlebach, Murilo de Lima, Nicole Megow, Jens Schlöter
Watch Video

#3835 Regularisation for Efficient Softmax Parameter Generation in Low-Resource Text Classifiers
Daniel Grießhaber, Johannes Maucher, Ngoc Thang Vu
Watch Video

#3848 Distributional Multi-Objective Decision Making
Willem Röpke, Conor F. Hayes, Patrick Mannion, Enda Howley, Ann Nowé, Diederik M. Roijers
Watch Video

#3863 Less Learn Shortcut: Analyzing and Mitigating Learning of Spurious Feature-Label Correlation
Yanrui Du, Jing Yan, Yan Chen, Jing Liu, Sendong Zhao, Qiaoqiao She, Hua Wu, Haifeng Wang, Bing Qin
Watch Video

#3873 Principal-Agent Boolean Games
David Hyland, Julian Gutierrez, Michael Wooldridge
Watch Video

#3895 Towards Robust Gan-Generated Image Detection: A Multi-View Completion Representation
Chi Liu, Tianqing Zhu, Sheng Shen, Wanlei Zhou
Watch Video

#3930 Matchings under One-Sided Preferences with Soft Quotas
Santhini K. A., Raghu Raman Ravi, Meghana Nasre
Watch Video

#3934 Safe Reinforcement Learning via Probabilistic Logic Shields
Wen-Chi Yang, Giuseppe Marra, Gavin Rens, Luc De Raedt
Watch Video

#3935 Ranking-based Argumentation Semantics Applied to Logical Argumentation
Jesse Heyninck, Badran Raddaoui, Christian Straßer
Watch Video

#3943 Neuro-Symbolic Learning of Answer Set Programs from Raw Data
Daniel Cunnington, Mark Law, Jorge Lobo, Alessandra Russo
Watch Video

#3948 Automatic Verification for Soundness of Bounded QNP Abstractions for Generalized Planning
Zhenhe Cui, Weidu Kuang, Yongmei Liu
Watch Video

#3955 Enhancing Network by Reinforcement Learning and Neural Confined Local Search
Qifu Hu, Ruyang Li, Qi Deng, Yaqian Zhao, Rengang Li
Watch Video

#3959 Orion: Online Backdoor Sample Detection via Evolution Deviance
Huayang Huang, Qian Wang, Xueluan Gong, Tao Wang
Watch Video

#3964 Efficient Object Search in Game Maps
Jinchun Du, Bojie Shen, Shizhe Zhao, Muhammad Aamir Cheema, Adel Nadjaran Toosi
Watch Video

#3978 Participatory Budgeting: Data, Tools and Analysis
Piotr Faliszewski, Jarosław Flis, Dominik Peters, Grzegorz Pierczyński, Piotr Skowron, Dariusz Stolicki, Stanisław Szufa, Nimrod Talmon
Watch Video

#4004 Maximin-Aware Allocations of Indivisible Chores with Symmetric and Asymmetric Agents
Tianze Wei, Bo Li, Minming Li
Watch Video

#4015 Optimal Anytime Coalition Structure Generation Utilizing Compact Solution Space Representation
Redha Taguelmimt, Samir Aknine, Djamila Boukredera, Narayan Changder, Tuomas Sandholm
Watch Video

#4025 SSML-QNet: Scale-Separative Metric Learning Quadruplet Network for Multi-modal Image Patch Matching
Xiuwei Zhang, Yi Sun, Yamin Han, Yanping Li, Hanlin Yin, Yinghui Xing, Yanning Zhang
Watch Video

#4026 Moral Planning Agents with LTL Values
Umberto Grandi, Emiliano Lorini, Timothy Parker
Watch Video

#4043 Label Specific Multi-Semantics Metric Learning for Multi-Label Classification: Global Consideration Helps
Jun-Xiang Mao, Wei Wang, Min-Ling Zhang
Watch Video

#4051 Solving the Identifying Code Set Problem with Grouped Independent Support
Anna L.D. Latour, Arunabha Sen, Kuldeep S. Meel
Watch Video

#4062 Strategic Resource Selection with Homophilic Agents
Jonathan Gadea Harder, Simon Krogmann, Pascal Lenzner, Alexander Skopalik
Watch Video

#4068 Deliberation as Evidence Disclosure: A Tale of Two Protocol Types
Julian Chingoma, Adrian Haret
Watch Video

#4071 Generalization through Diversity: Improving Unsupervised Environment Design
Wenjun Li, Pradeep Varakantham, Dexun Li
Watch Video

#4078 Co-Certificate Learning with SAT Modulo Symmetries
Markus Kirchweger, Tomáš Peitl, Stefan Szeider
Watch Video

#4087 Quantitative Reasoning and Structural Complexity for Claim-Centric Argumentation
Johannes K. Fichte, Markus Hecher, Yasir Mahmood, Arne Meier
Watch Video

#4090 Singularformer: Learning to Decompose Self-Attention to Linearize the Complexity of Transformer
Yifan Wu, Shichao Kan, Min Zeng, Min Li
Watch Video

#4097 Transferable Curricula through Difficulty Conditioned Generators
Sidney Tio, Pradeep Varakantham
Watch Video

#4104 Strip Attention for Image Restoration
Yuning Cui, Yi Tao, Luoxi Jing, Alois Knoll
Watch Video

#4118 Multi-Agent Intention Recognition and Progression
Michael Dann, Yuan Yao, Natasha Alechina, Brian Logan, Felipe Meneguzzi, John Thangarajah
Watch Video

#4122 Truthful Fair Mechanisms for Allocating Mixed Divisible and Indivisible Goods
Zihao Li, Shengxin Liu, Xinhang Lu, Biaoshuai Tao
Watch Video

#4124 Online Harmonizing Gradient Descent for Imbalanced Data Streams One-Pass Classification
Han Zhou, Hongpeng Yin, Xuanhong Deng, Yuyu Huang
Watch Video

#4132 Lifelong Multi-view Spectral Clustering
Hecheng Cai, Yuze Tan, Shudong Huang, Jiancheng Lv
Watch Video

#4139 Recursive Small-Step Multi-Agent A* for Dec-POMDPs
Wietze Koops, Nils Jansen, Sebastian Junges, Thiago D. Simão
Watch Video

#4148 ScriptWorld: Text Based Environment for Learning Procedural Knowledge
Abhinav Joshi, Areeb Ahmad, Umang Pandey, Ashutosh Modi
Watch Video

#4152 Model Predictive Control with Reach-avoid Analysis
Dejin Ren, Wanli Lu, Jidong Lv, Lijun Zhang, Bai Xue
Watch Video

#4163 Treewidth-Aware Complexity for Evaluating Epistemic Logic Programs
Jorge Fandinno, Markus Hecher
Watch Video

#4168 ALL-E: Aesthetics-guided Low-light Image Enhancement
Ling Li, Dong Liang, Yuanhang Gao, Sheng-Jun Huang, Songcan Chen
Watch Video

#4170 Enhancing Efficient Continual Learning with Dynamic Structure Development of Spiking Neural Networks
Bing Han, Feifei Zhao, Yi Zeng, Wenxuan Pan, Guobin Shen
Watch Video

#4172 An Experimental Comparison of Multiwinner Voting Rules on Approval Elections
Piotr Faliszewski, Martin Lackner, Krzysztof Sornat, Stanisław Szufa
Watch Video

#4184 Towards Sharp Analysis for Distributed Learning with Random Features
Jian Li, Yong Liu
Watch Video

#4194 Exploring Effective Inter-Encoder Semantic Interaction for Document-Level Relation Extraction
Liang Zhang, Zijun Min, Jinsong Su, Pei Yu, Ante Wang, Yidong Chen
Watch Video

#4195 Multi-view Contrastive Learning Hypergraph Neural Network for Drug-Microbe-Disease Association Prediction
Luotao Liu, Feng Huang, Xuan Liu, Zhankun Xiong, Menglu Li, Congzhi Song, Wen Zhang
Watch Video

#4206 In Which Graph Structures Can We Efficiently Find Temporally Disjoint Paths and Walks?
Pascal Kunz, Hendrik Molter, Meirav Zehavi
Watch Video

#4215 Semantic-Aware Generation of Multi-View Portrait Drawings
Biao Ma, Fei Gao, Chang Jiang, Nannan Wang, Gang Xu
Watch Video

#4226 Depth-Relative Self Attention for Monocular Depth Estimation
Kyuhong Shim, Jiyoung Kim, Gusang Lee, Byonghyo Shim
Watch Video

#4228 Auto-bidding with Budget and ROI Constrained Buyers
Xiaodong Liu, Weiran Shen
Watch Video

#4229 Targeting Minimal Rare Itemsets from Transaction Databases
Amel Hidouri, Badran Raddaoui, Said Jabbour
Watch Video

#4236 Denial-of-Service or Fine-Grained Control: Towards Flexible Model Poisoning Attacks on Federated Learning
Hangtao Zhang, Zeming Yao, Leo Yu Zhang, Shengshan Hu, Chao Chen, Alan Liew, Zhetao Li
Watch Video

#4248 Topological Planning with Post-unique and Unary Actions
Guillaume Prévost, Stéphane Cardon, Tristan Cazenave, Christophe Guettier, Éric Jacopin
Watch Video

#4251 Unveiling Concepts Learned by a World-Class Chess-Playing Agent
Aðalsteinn Pálsson, Yngvi Björnsson
Watch Video

#4255 Multi-View Robust Graph Representation Learning for Graph Classification
Guanghui Ma, Chunming Hu, Ling Ge, Hong Zhang
Watch Video

#4257 Automatic Truss Design with Reinforcement Learning
Weihua Du, Jinglun Zhao, Chao Yu, Xingcheng Yao, Zimeng Song, Siyang Wu, Ruifeng Luo, Zhiyuan Liu, Xianzhong Zhao, Yi Wu
Watch Video

#4271 Algorithmics of Egalitarian versus Equitable Sequences of Committees
Eva Michelle Deltl, Till Fluschnik, Robert Bredereck
Watch Video

#4276 Analyzing Intentional Behavior in Autonomous Agents under Uncertainty
Filip Cano Córdoba, Samuel Judson, Timos Antonopoulos, Katrine Bjørner, Nicholas Shoemaker, Scott J. Shapiro, Ruzica Piskac, Bettina Könighofer
Watch Video

#4290 Measuring a Priori Voting Power in Liquid Democracy
Rachael Colley, Théo Delemazure, Hugo Gilbert
Watch Video

#4306 Unifying Core-Guided and Implicit Hitting Set Based Optimization
Hannes Ihalainen, Jeremias Berg, Matti Järvisalo
Watch Video

#4309 Quantifying Consistency and Information Loss for Causal Abstraction Learning
Fabio Massimo Zennaro, Paolo Turrini, Theodoros Damoulas
Watch Video

#4311 Hyperspectral Image Denoising Using Uncertainty-Aware Adjustor
Jiahua Xiao, Xing Wei
Watch Video

#4313 A Rule-Based Modal View of Causal Reasoning
Emiliano Lorini
Watch Video

#4322 FEAMOE: Fair, Explainable and Adaptive Mixture of Experts
Shubham Sharma, Jette Henderson, Joydeep Ghosh
Watch Video

#4339 GIDnets: Generative Neural Networks for Solving Inverse Design Problems via Latent Space Exploration
Carlo Adornetto, Gianluigi Greco
Watch Video

#4350 Musical Voice Separation as Link Prediction: Modeling a Musical Perception Task as a Multi-Trajectory Tracking Problem
Emmanouil Karystinaios, Francesco Foscarin, Gerhard Widmer
Watch Video

#4351 Choose your Data Wisely: A Framework for Semantic Counterfactuals
Edmund Dervakos, Konstantinos Thomas, Giorgos Filandrianos, Giorgos Stamou
Watch Video

#4356 Front-to-End Bidirectional Heuristic Search with Consistent Heuristics: Enumerating and Evaluating Algorithms and Bounds
Lior Siag, Shahaf Shperberg, Ariel Felner, Nathan Sturtevant
Watch Video

#4367 Measuring and Controlling Divisiveness in Rank Aggregation
Rachael Colley, Umberto Grandi, César Hidalgo, Mariana Macedo, Carlos Navarrete
Watch Video

#4371 Curriculum Multi-Level Learning for Imbalanced Live-Stream Recommendation
Shuodian Yu, Junqi Jin, Li Ma, Xiaofeng Gao, Xiaopeng Wu, Haiyang Xu, Jian Xu
Watch Video

#4372 Keep Skills in Mind: Understanding and Implementing Skills in Commonsense Question Answering
Meikai Bao, Qi Liu, Kai Zhang, Ye Liu, Linan Yue, Longfei Li, Jun Zhou
Watch Video

#4376 Graph-based Semi-supervised Local Clustering with Few Labeled Nodes
Zhaiming Shen, Ming-Jun Lai, Sheng Li
Watch Video

#4381 On the Compilability of Bounded Numeric Planning
Nicola Gigante, Enrico Scala
Watch Video

#4383 Efficient and Equitable Deployment of Mobile Vaccine Distribution Centers
Da Qi Chen, Ann Li, George Z. Li, Madhav Marathe, Aravind Srinivasan, Leonidas Tsepenekas, Anil Vullikanti
Watch Video

#4389 Differentially Private Partial Set Cover with Applications to Facility Location
George Z. Li, Dung Nguyen, Anil Vullikanti
Watch Video

#4391 Self-Recover: Forecasting Block Maxima in Time Series from Predictors with Disparate Temporal Coverage Using Self-Supervised Learning
Asadullah Hill Galib, Andrew McDonald, Pang-Ning Tan, Lifeng Luo
Watch Video

#4401 A Logic-based Approach to Contrastive Explainability for Neurosymbolic Visual Question Answering
Thomas Eiter, Tobias Geibinger, Nelson Higuera, Johannes Oetsch
Watch Video

#4402 Max Markov Chain
Yu Zhang, Mitchell Bucklew
Watch Video

#4407 Scalable Optimal Margin Distribution Machine
Yilin Wang, Nan Cao, Teng Zhang, Xuanhua Shi, Hai Jin
Watch Video

#4413 Sequential Attention Source Identification Based on Feature Representation
Dongpeng Hou, Zhen Wang, Chao Gao, Xuelong Li
Watch Video

#4418 Relative Inconsistency Measures for Indefinite Databases with Denial Constraints
Francesco Parisi, John Grant
Watch Video

#4419 Learning to Act for Perceiving in Partially Unknown Environments
Leonardo Lamanna, Mohamadreza Faridghasemnia, Alfonso Gerevini, Alessandro Saetti, Alessandro Saffiotti, Luciano Serafini, Paolo Traverso
Watch Video

#4423 Computing Twin-width with SAT and Branch & Bound
André Schidler, Stefan Szeider
Watch Video

#4428 GTR: A Grafting-Then-Reassembling Framework for Dynamic Scene Graph Generation
Jiafeng Liang, Yuxin Wang, Zekun Wang, Ming Liu, Ruiji Fu, Zhongyuan Wang, Bing Qin
Watch Video

#4431 Preferences and Constraints in Abstract Argumentation
Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Irina Trubitsyna
Watch Video

#4438 Probabilistic Rule Induction from Event Sequences with Logical Summary Markov Models
Debarun Bhattacharjya, Oktie Hassanzadeh, Ronny Luss, Keerthiram Murugesan
Watch Video

#4441 Multi-Robot Coordination and Layout Design for Automated Warehousing
Yulun Zhang, Matthew C. Fontaine, Varun Bhatt, Stefanos Nikolaidis, Jiaoyang Li
Watch Video

#4454 Fair and Efficient Allocation of Indivisible Chores with Surplus
Hannaneh Akrami, Bhaskar Ray Chaudhury, Jugal Garg, Kurt Mehlhorn, Ruta Mehta
Watch Video

#4461 Efficient Computation of General Modules for ALC Ontologies
Hui Yang, Patrick Koopmann, Yue Ma, Nicole Bidoit
Watch Video

#4473 Towards Accurate Video Text Spotting with Text-wise Semantic Reasoning
Xinyan Zu, Haiyang Yu, Bin Li, Xiangyang Xue
Watch Video

#4476 Discrete Two Player All-Pay Auction with Complete Information
Marcin Dziubiński, Krzysztof Jahn
Watch Video

#4480 Adversarial Contention Resolution Games
Giorgos Chionas, Bogdan S. Chlebus, Dariusz R. Kowalski, Piotr Krysta
Watch Video

#4482 Fair Division of a Graph into Compact Bundles
Jayakrishnan Madathil
Watch Video

#4484 On a Voter Model with Context-Dependent Opinion Adoption
Luca Becchetti, Vincenzo Bonifaci, Emilio Cruciani, Francesco Pasquale
Watch Video

#4492 Incentivizing Recourse through Auditing in Strategic Classification
Andrew Estornell, Yatong Chen, Sanmay Das, Yang Liu, Yevgeniy Vorobeychik
Watch Video

#4504 Explaining Answer-Set Programs with Abstract Constraint Atoms
Thomas Eiter, Tobias Geibinger
Watch Video

#4505 Sequence Learning Using Equilibrium Propagation
Malyaban Bal, Abhronil Sengupta
Watch Video

#4516 A Comparative Study of Ranking Formulas Based on Consistency
Badran Raddaoui, Christian Straßer, Said Jabbour
Watch Video

#4518 Group Fairness in Set Packing Problems
Sharmila Duppala, Juan Luque, John Dickerson, Aravind Srinivasan
Watch Video

#4520 Discounting in Strategy Logic
Munyque Mittelmann, Aniello Murano, Laurent Perrussel
Watch Video

#4526 Convergence in Multi-Issue Iterative Voting under Uncertainty
Joshua Kavner, Reshef Meir, Francesca Rossi, Lirong Xia
Watch Video

#4527 Description Logics with Pointwise Circumscription
Federica Di Stefano, Magdalena Ortiz, Mantas Šimkus
Watch Video

#4557 Computing (1+epsilon)-Approximate Degeneracy in Sublinear Time
Valerie King, Alex Thomo, Quinton Yong
Watch Video

#4572 Participatory Budgeting with Multiple Degrees of Projects and Ranged Approval Votes
Gogulapati Sreedurga
Watch Video

#4580 Multi-objective Search via Lazy and Efficient Dominance Checks
Carlos Hernández, William Yeoh, Jorge A. Baier, Ariel Felner, Oren Salzman, Han Zhang, Shao-Hung Chan, Sven Koenig
Watch Video

#4586 Learning to Speak from Text: Zero-Shot Multilingual Text-to-Speech with Unsupervised Text Pretraining
Takaaki Saeki, Soumi Maiti, Xinjian Li, Shinji Watanabe, Shinnosuke Takamichi, Hiroshi Saruwatari
Watch Video

#4601 A Mathematical Runtime Analysis of the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III (NSGA-III)
Simon Wietheger, Benjamin Doerr
Watch Video

#4607 Probabilistic Temporal Logic for Reasoning about Bounded Policies
Nima Motamed, Natasha Alechina, Mehdi Dastani, Dragan Doder, Brian Logan
Watch Video

#4629 REPLACE: A Logical Framework for Combining Collective Entity Resolution and Repairing
Meghyn Bienvenu, Gianluca Cima, Víctor Gutiérrez-Basulto
Watch Video

#4636 Pseudo-Labeling Enhanced by Privileged Information and Its Application to In Situ Sequencing Images
Marzieh Haghighi, Mario C. Cruz, Erin Weisbart, Beth A. Cimini, Avtar Singh, Julia Bauman, Maria E. Lozada, Sanam L. Kavari, James T. Neal, Paul C. Blainey, Anne E. Carpenter, Shantanu Singh
Watch Video

#4650 NeuPSL: Neural Probabilistic Soft Logic
Connor Pryor, Charles Dickens, Eriq Augustine, Alon Albalak, William Yang Wang, Lise Getoor
Watch Video

#4651 Modeling with Homophily Driven Heterogeneous Data in Gossip Learning
Abhirup Ghosh, Cecilia Mascolo
Watch Video

#4653 Hierarchical Apprenticeship Learning for Disease Progression Modeling
Xi Yang, Ge Gao, Min Chi
Watch Video

#4655 Temporal Network Creation Games
Davide Bilò, Sarel Cohen, Tobias Friedrich, Hans Gawendowicz, Nicolas Klodt, Pascal Lenzner, George Skretas
Watch Video

#4658 Ties in Multiwinner Approval Voting
Łukasz Janeczko, Piotr Faliszewski
Watch Video

#4663 Modeling Moral Choices in Social Dilemmas with Multi-Agent Reinforcement Learning
Elizaveta Tennant, Stephen Hailes, Mirco Musolesi
Watch Video

#4665 Cross-community Adapter Learning (CAL) to Understand the Evolving Meanings of Norm Violation
Thiago Freitas dos Santos, Stephen Cranefield, Bastin Tony Roy Savarimuthu, Nardine Osman, Marco Schorlemmer
Watch Video

#4671 Beyond Strict Competition: Approximate Convergence of Multi-agent Q-Learning Dynamics
Aamal Hussain, Francesco Belardinelli, Georgios Piliouras
Watch Video

#4672 Schelling Games with Continuous Types
Davide Bilò, Vittorio Bilò, Michelle Döring, Pascal Lenzner, Louise Molitor, Jonas Schmidt
Watch Video

#4691 Ordinal Hedonic Seat Arrangement under Restricted Preference Domains: Swap Stability and Popularity
Anaëlle Wilczynski
Watch Video

#4714 BRExIt: On Opponent Modelling in Expert Iteration
Daniel Hernandez, Hendrik Baier, Michael Kaisers
Watch Video

#4724 A Symbolic Approach to Computing Disjunctive Association Rules from Data
Said Jabbour, Badran Raddaoui, Lakhdar Sais
Watch Video

#4730 Spatially Covariant Lesion Segmentation
Hang Zhang, Rongguang Wang, Jinwei Zhang, Dongdong Liu, Chao Li, Jiahao Li
Watch Video

#4732 On Discovering Interesting Combinatorial Integer Sequences
Martin Svatoš, Peter Jung, Jan Tóth, Yuyi Wang, Ondřej Kuželka
Watch Video

#4734 Explanation-Guided Reward Alignment
Saaduddin Mahmud, Sandhya Saisubramanian, Shlomo Zilberstein
Watch Video

#4757 Context-Aware Feature Selection and Classification
Juanyan Wang, Mustafa Bilgic
Watch Video

#4760 Diversity, Agreement, and Polarization in Elections
Piotr Faliszewski, Andrzej Kaczmarczyk, Krzysztof Sornat, Stanisław Szufa, Tomasz Wąs
Watch Video

#4765 Local and Global: Temporal Question Answering via Information Fusion
Yonghao Liu, Di Liang, Mengyu Li, Fausto Giunchiglia, Ximing Li, Sirui Wang, Wei Wu, Lan Huang, Xiaoyue Feng, Renchu Guan
Watch Video

#4766 Toward Convex Manifolds: A Geometric Perspective for Deep Graph Clustering of Single-cell RNA-seq Data
Nairouz Mrabah, Mohamed Mahmoud Amar, Mohamed Bouguessa, Abdoulaye Banire Diallo
Watch Video

#4777 Vision Language Navigation with Knowledge-driven Environmental Dreamer
Fengda Zhu, Vincent CS Lee, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang
Watch Video

#4783 Probabilistic Planning with Prioritized Preferences over Temporal Logic Objectives
Lening Li, Hazhar Rahmani, Jie Fu
Watch Video

#4787 Discriminative-Invariant Representation Learning for Unbiased Recommendation
Hang Pan, Jiawei Chen, Fuli Feng, Wentao Shi, Junkang Wu, Xiangnan He
Watch Video

#4799 Safety Verification and Universal Invariants for Relational Action Bases
Silvio Ghilardi, Alessandro Gianola, Marco Montali, Andrey Rivkin
Watch Video

#4804 Incentive-Compatible Selection for One or Two Influentials
Yuxin Zhao, Yao Zhang, Dengji Zhao
Watch Video

#4826 Case-Based Reasoning with Language Models for Classification of Logical Fallacies
Zhivar Sourati, Filip Ilievski, Hông-Ân Sandlin, Alain Mermoud
Watch Video

#4842 A New ANN-SNN Conversion Method with High Accuracy, Low Latency and Good Robustness
Bingsen Wang, Jian Cao, Jue Chen, Shuo Feng, Yuan Wang
Watch Video

#4853 HOUDINI: Escaping from Moderately Constrained Saddles
Dmitrii Avdiukhin, Grigory Yaroslavtsev
Watch Video

#4870 TITAN : Task-oriented Dialogues with Mixed-Initiative Interactions
Sitong Yan, Shengli Song, Jingyang Li, Shiqi Meng, Guangneng Hu
Watch Video

#4929 Denoised Self-Augmented Learning for Social Recommendation
Tianle Wang, Lianghao Xia, Chao Huang
Watch Video

#4930 Online Task Assignment with Controllable Processing Time
Ruoyu Wu, Wei Bao, Liming Ge
Watch Video

#4936 Exploration via Joint Policy Diversity for Sparse-Reward Multi-Agent Tasks
Pei Xu, Junge Zhang, Kaiqi Huang
Watch Video

#4961 Capturing the Long-Distance Dependency in the Control Flow Graph via Structural-Guided Attention for Bug Localization
Yi-Fan Ma, Yali Du, Ming Li
Watch Video

#4969 Towards an Integrated View of Semantic Annotation for POIs with Spatial and Textual Information
Dabin Zhang, Ronghui Xu, Weiming Huang, Kai Zhao, Meng Chen
Watch Video

#4973 Exploiting Non-Interactive Exercises in Cognitive Diagnosis
Fangzhou Yao, Qi Liu, Min Hou, Shiwei Tong, Zhenya Huang, Enhong Chen, Jing Sha, Shijin Wang
Watch Video

#4991 A Hierarchical Approach to Population Training for Human-AI Collaboration
Yi Loo, Chen Gong, Malika Meghjani
Watch Video

#5011 GPMO: Gradient Perturbation-Based Contrastive Learning for Molecule Optimization
Xixi Yang, Li Fu, Yafeng Deng, Yuansheng Liu, Dongsheng Cao, Xiangxiang Zeng
Watch Video

#5012 Efficient Sign Language Translation with a Curriculum-based Non-autoregressive Decoder
Pei Yu, Liang Zhang, Biao Fu, Yidong Chen
Watch Video

#5014 Adaptive Path-Memory Network for Temporal Knowledge Graph Reasoning
Hao Dong, Zhiyuan Ning, Pengyang Wang, Ziyue Qiao, Pengfei Wang, Yuanchun Zhou, Yanjie Fu
Watch Video

#5048 Reconstruction-Aware Prior Distillation for Semi-supervised Point Cloud Completion
Zhaoxin Fan, Yulin He, Zhicheng Wang, Kejian Wu, Hongyan Liu, Jun He
Watch Video

#5051 Bidirectional Dilation Transformer for Multispectral and Hyperspectral Image Fusion
Shangqi Deng, Liang-Jian Deng, Xiao Wu, Ran Ran, Rui Wen
Watch Video

#5088 Revenue Maximization Mechanisms for an Uninformed Mediator with Communication Abilities
Zhikang Fan, Weiran Shen
Watch Video

#5090 Orientation-Independent Chinese Text Recognition in Scene Images
Haiyang Yu, Xiaocong Wang, Bin Li, Xiangyang Xue
Watch Video

#5092 FedHGN: A Federated Framework for Heterogeneous Graph Neural Networks
Xinyu Fu, Irwin King
Watch Video

#5096 Dual Relation Knowledge Distillation for Object Detection
Zhen-Liang Ni, Fukui Yang, Shengzhao Wen, Gang Zhang
Watch Video

#5098 Formal Explanations of Neural Network Policies for Planning
Renee Selvey, Alban Grastien, Sylvie Thiébaux
Watch Video

#5102 KEST: Kernel Distance Based Efficient Self-Training for Improving Controllable Text Generation
Yuxi Feng, Xiaoyuan Yi, Laks V.S. Lakshmanan, Xing Xie
Watch Video

#5107 Learning Prototype Classifiers for Long-Tailed Recognition
Saurabh Sharma, Yongqin Xian, Ning Yu, Ambuj Singh
Watch Video

#5126 Learning Attention from Attention: Efficient Self-Refinement Transformer for Face Super-Resolution
Guanxin Li, Jingang Shi, Yuan Zong, Fei Wang, Tian Wang, Yihong Gong
Watch Video

#5145 FedET: A Communication-Efficient Federated Class-Incremental Learning Framework Based on Enhanced Transformer
Chenghao Liu, Xiaoyang Qu, Jianzong Wang, Jing Xiao
Watch Video

#5148 Intent-aware Recommendation via Disentangled Graph Contrastive Learning
Yuling Wang, Xiao Wang, Xiangzhou Huang, Yanhua Yu, Haoyang Li, Mengdi Zhang, Zirui Guo, Wei Wu
Watch Video

#5155 Prompt Federated Learning for Weather Forecasting: Toward Foundation Models on Meteorological Data
Shengchao Chen, Guodong Long, Tao Shen, Jing Jiang
Watch Video

#5164 Learning to Binarize Continuous Features for Neuro-Rule Networks
Wei Zhang, Yongxiang Liu, Zhuo Wang, Jianyong Wang
Watch Video

#5168 A Fast Maximum k-Plex Algorithm Parameterized by the Degeneracy Gap
Zhengren Wang, Yi Zhou, Chunyu Luo, Mingyu Xiao
Watch Video

#5171 MA2CL:Masked Attentive Contrastive Learning for Multi-Agent Reinforcement Learning
Haolin Song, Mingxiao Feng, Wengang Zhou, Houqiang Li
Watch Video

#5176 Learning Summary-Worthy Visual Representation for Abstractive Summarization in Video
Zenan Xu, Xiaojun Meng, Yasheng Wang, Qinliang Su, Zexuan Qiu, Xin Jiang, Qun Liu
Watch Video

#5195 More for Less: Safe Policy Improvement with Stronger Performance Guarantees
Patrick Wienhöft, Marnix Suilen, Thiago D. Simão, Clemens Dubslaff, Christel Baier, Nils Jansen
Watch Video

#5220 Stochastic Population Update Can Provably Be Helpful in Multi-Objective Evolutionary Algorithms
Chao Bian, Yawen Zhou, Miqing Li, Chao Qian
Watch Video

#5225 Doubly Stochastic Graph-based Non-autoregressive Reaction Prediction
Ziqiao Meng, Peilin Zhao, Yang Yu, Irwin King
Watch Video

#5253 Runtime Analyses of Multi-Objective Evolutionary Algorithms in the Presence of Noise
Matthieu Dinot, Benjamin Doerr, Ulysse Hennebelle, Sebastian Will
Watch Video

#5260 Cross-Modal Global Interaction and Local Alignment for Audio-Visual Speech Recognition
Yuchen Hu, Ruizhe Li, Chen Chen, Heqing Zou, Qiushi Zhu, Eng Siong Chng
Watch Video

#5274 Parameterized Local Search for Max c-Cut
Jaroslav Garvardt, Niels Grüttemeier, Christian Komusiewicz, Nils Morawietz
Watch Video

#5281 Diagnose Like a Pathologist: Transformer-Enabled Hierarchical Attention-Guided Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification
Conghao Xiong, Hao Chen, Joseph J.Y. Sung, Irwin King
Watch Video

#5292 Optimal Decision Tree Policies for Markov Decision Processes
Daniël Vos, Sicco Verwer
Watch Video

#5293 Proportionality Guarantees in Elections with Interdependent Issues
Markus Brill, Evangelos Markakis, Georgios Papasotiropoulos, Jannik Peters
Watch Video

#5308 Can I Really Do That? Verification of Meta-Operators via Stackelberg Planning
Florian Pham, Alvaro Torralba
Watch Video

#5311 The First Proven Performance Guarantees for the Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) on a Combinatorial Optimization Problem
Sacha Cerf, Benjamin Doerr, Benjamin Hebras, Yakob Kahane, Simon Wietheger
Watch Video

#5323 Sampling Ex-Post Group-Fair Rankings
Sruthi Gorantla, Amit Deshpande, Anand Louis
Watch Video

#5367 FedBFPT: An Efficient Federated Learning Framework for Bert Further Pre-training
Xin’ao Wang, Huan Li, Ke Chen, Lidan Shou
Watch Video

#3151 Learning Dissemination Strategies for External Sources in Opinion Dynamic Models with Cognitive Biases
Abdullah Al Maruf, Luyao Niu, Bhaskar Ramasubramanian, Andrew Clark, Radha Poovendran
Watch Video

#234 Learning to Send Reinforcements: Coordinating Multi-Agent Dynamic Police Patrol Dispatching and Rescheduling via Reinforcement Learning
Waldy Joe, Hoong Chuin Lau
Watch Video

#4287 Learning When to Advise Human Decision Makers
Gali Noti, Yiling Chen
Watch Video

#141 Causal-Based Supervision of Attention in Graph Neural Network: A Better and Simpler Choice towards Powerful Attention
Hongjun Wang, Jiyuan Chen, Lun Du, Qiang Fu, Shi Han, Xuan Song
Watch Video