#SV5460 A Survey on Efficient Training of Transformers
Bohan Zhuang, Jing Liu, Zizheng Pan, Haoyu He, Yuetian Weng, Chunhua Shen
Watch Video

#SV5473 Even If Explanations: Prior Work, Desiderata & Benchmarks for Semi-Factual XAI
Saugat Aryal, Mark T. Keane
Watch Video

#SV5484 Graph Pooling for Graph Neural Networks: Progress, Challenges, and Opportunities
Chuang Liu, Yibing Zhan, Jia Wu, Chang Li, Bo Du, Wenbin Hu, Tongliang Liu, Dacheng Tao
Watch Video

#SV5487 A Survey on Dataset Distillation: Approaches, Applications and Future Directions
Jiahui Geng, Zongxiong Chen, Yuandou Wang, Herbert Woisetschlaeger, Sonja Schimmler, Ruben Mayer, Zhiming Zhao, Chunming Rong
Watch Video

#SV5488 Game-theoretic Mechanisms for Eliciting Accurate Information
Boi Faltings
Watch Video

#SV5501 Benchmarking eXplainable AI – A Survey on Available Toolkits and Open Challenges
Phuong Quynh Le, Meike Nauta, Van Bach Nguyen, Shreyasi Pathak, Jörg Schlötterer, Christin Seifert
Watch Video

#SV5506 Curriculum Graph Machine Learning: A Survey
Haoyang Li, Xin Wang, Wenwu Zhu
Watch Video

#SV5509 A Survey on User Behavior Modeling in Recommender Systems
Zhicheng He, Weiwen Liu, Wei Guo, Jiarui Qin, Yingxue Zhang, Yaochen Hu, Ruiming Tang
Watch Video

#SV5526 Anti-unification and Generalization: A Survey
David M. Cerna, Temur Kutsia
Watch Video

#SV5550 Complexity Results and Exact Algorithms for Fair Division of Indivisible Items: A Survey
Trung Thanh Nguyen, Jörg Rothe
Watch Video

#SV5554 Bayesian Federated Learning: A Survey
Longbing Cao, Hui Chen, Xuhui Fan, Joao Gama, Yew-Soon Ong, Vipin Kumar
Watch Video

#SV5557 A Systematic Survey of Chemical Pre-trained Models
Jun Xia, Yanqiao Zhu, Yuanqi Du, Stan Z. Li
Watch Video

#SV5560 Good Explanations in Explainable Artificial Intelligence (XAI): Evidence from Human Explanatory Reasoning
Ruth M.J. Byrne
Watch Video

#SV5563 Towards Utilitarian Online Learning — A Review of Online Algorithms in Open Feature Space
Yi He, Christian Schreckenberger, Heiner Stuckenschmidt, Xindong Wu
Watch Video

#SV5569 Temporal Knowledge Graph Completion: A Survey
Borui Cai, Yong Xiang, Longxiang Gao, He Zhang, Yunfeng Li, Jianxin Li
Watch Video

#SV5579 Transformers in Time Series: A Survey
Qingsong Wen, Tian Zhou, Chaoli Zhang, Weiqi Chen, Ziqing Ma, Junchi Yan, Liang Sun
Watch Video

#SV5587 Assessing and Enforcing Fairness in the AI Lifecycle
Roberta Calegari, Gabriel G. Castañé, Michela Milano, Barry O’Sullivan
Watch Video

#SV5592 Survey on Online Streaming Continual Learning
Nuwan Gunasekara, Bernhard Pfahringer, Heitor Murilo Gomes, Albert Bifet
Watch Video

#SV5593 Generative Diffusion Models on Graphs: Methods and Applications
Chengyi Liu, Wenqi Fan, Yunqing Liu, Jiatong Li, Hang Li, Hui Liu, Jiliang Tang, Qing Li
Watch Video

#SV5608 Heuristic-Search Approaches for the Multi-Objective Shortest-Path Problem: Progress and Research Opportunities
Oren Salzman, Ariel Felner, Carlos Hernández, Han Zhang, Shao-Hung Chan, Sven Koenig
Watch Video

#SV5610 State-wise Safe Reinforcement Learning: A Survey
Weiye Zhao, Tairan He, Rui Chen, Tianhao Wei, Changliu Liu
Watch Video

#SV5614 Machine Learning for Cutting Planes in Integer Programming: A Survey
Arnaud Deza, Elias B. Khalil
Watch Video

#SV5615 Generalizing to Unseen Elements: A Survey on Knowledge Extrapolation for Knowledge Graphs
Mingyang Chen, Wen Zhang, Yuxia Geng, Zezhong Xu, Jeff Z. Pan, Huajun Chen
Watch Video

#SV5619 A Survey of Federated Evaluation in Federated Learning
Behnaz Soltani, Yipeng Zhou, Venus Haghighi, John C. S. Lui
Watch Video

#SV5630 Graph-based Molecular Representation Learning
Zhichun Guo, Kehan Guo, Bozhao Nan, Yijun Tian, Roshni G. Iyer, Yihong Ma, Olaf Wiest, Xiangliang Zhang, Wei Wang, Chuxu Zhang, Nitesh V. Chawla
Watch Video

#SV5639 A Survey on Intersectional Fairness in Machine Learning: Notions, Mitigation, and Challenges
Usman Gohar, Lu Cheng
Watch Video

#SV5644 A Survey on Out-of-Distribution Evaluation of Neural NLP Models
Xinzhe Li, Ming Liu, Shang Gao, Wray Buntine
Watch Video

#SV5647 Uncovering the Deceptions: An Analysis on Audio Spoofing Detection and Future Prospects
Rishabh Ranjan, Mayank Vatsa, Richa Singh
Watch Video

#SV5648 What Lies beyond the Pareto Front? A Survey on Decision-Support Methods for Multi-Objective Optimization
Zuzanna Osika, Jazmin Zatarain Salazar, Diederik M. Roijers, Frans A. Oliehoek, Pradeep K. Murukannaiah
Watch Video

#SV5649 A Survey on Proactive Dialogue Systems: Problems, Methods, and Prospects
Yang Deng, Wenqiang Lei, Wai Lam, Tat-Seng Chua
Watch Video

#SV5653 A Unified View of Deep Learning for Reaction and Retrosynthesis Prediction: Current Status and Future Challenges
Ziqiao Meng, Peilin Zhao, Yang Yu, Irwin King
Watch Video

#SV5654 Recent Advances in Direct Speech-to-text Translation
Chen Xu, Rong Ye, Qianqian Dong, Chengqi Zhao, Tom Ko, Mingxuan Wang, Tong Xiao, Jingbo Zhu
Watch Video

#SV5660 Diffusion Models for Non-autoregressive Text Generation: A Survey
Yifan Li, Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen
Watch Video

#SV5666 A Survey on Masked Autoencoder for Visual Self-supervised Learning
Chaoning Zhang, Chenshuang Zhang, Junha Song, John Seon Keun Yi, In So Kweon
Watch Video